Erepenning en ereburgerschap, aanvragen

 • Samenvatting

  In gemeente Kaag en Braassem bestaat de mogelijkheid om aan burgers het ereburgerschap toe te kennen of aan hen een erepenning uit te reiken. Deze mogelijkheid is vastgelegd in de Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen.

  Ereburgerschap

  De raad kent het ereburgerschap toe. Zij voert de beraadslagingen en stemt over de toekenning in een besloten vergadering. De uitreiking vindt zoveel mogelijk in een openbare vergadering plaats. De ereburger ontvangt een zilveren legpenning alsmede een bijbehorend draaginsigne in zilver en een oorkonde.

  Erepenning

  De erepenning wordt door het college toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gemeente of voor (een deel van) de gemeenschap van Kaag en Braassem zeer verdienstelijk hebben gemaakt, danwel die een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. De betrokkene ontvangt een bronzen legpenning en een oorkonde. Alles wordt bijgehouden in het ‘Ereboek van de gemeente'.

 • Voorwaarden

  Ereburgerschap

  Het ereburgerschap wordt alleen in zeer bijzondere gevallen toegekend. Dit gebeurt om de volgende redenen:

  • Als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan degene die zich in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente of plaatselijke gemeenschap.
  • Als onderscheiding voor burgers van de gemeente vanwege hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied.

  Erepenning

  De erepenning wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid, zowel aan een ingezetene als niet-ingezetene van de gemeente, die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente of plaatselijke gemeenschap, danwel een uitzonderlijke prestatie heeft verricht.

 • Gang van zaken

  Tijdig indienen van aanvraag

  De behandeling van een aanvraag voor het toekennen van de erepenning kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig de aanvraag in te dienen. Een aanvraag voor de onderscheiding moet u schriftelijk ten aanzien van de burgemeester van Kaag en Braassem indienen, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. Het voorstel moet tenminste 2 maanden voor de uitreikingdatum ingediend worden.

  In de aanvraag vermeldt u naast algemene persoonsgegevens ook uitgebreide informatie over het vrijwilligerswerk. Alles zo compleet mogelijk met jaartallen. De motivering is het belangrijkste onderdeel van het voorstel. Hierin moet u aangeven wat de bijzondere verdiensten zijn en waarom deze zo bijzonder zijn voor de gemeente dat het verlenen van een erepenning gerechtvaardigd is.

  Ambtelijk advies/collegebesluit

  De behandelend ambtenaar brengt aan het college een advies uit. Wanneer het college positief beslist, wordt de onderscheiding toegekend. De gemeente informeert u vervolgens over de uitkomst van het besluit.

  Uitreiking

  Meestal wordt de onderscheiding uitgereikt tijdens een 'bijzondere gelegenheid', bijvoorbeeld een jubileum of afscheid. Naast de onderscheiding, ontvangt de gedecoreerde ook een oorkonde.

 • Lokale regelgeving

 • Zie ook