Rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan van de raad en heeft tot taak het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en beheer toetsen. Dit doet zij op drie onderdelen:

  1. rechtmatigheid (voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving);
  2. doelmatigheid (zijn de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke inzet van middelen bereikt);
  3. doeltreffendheid (zijn de beoogde doelen van het beleid ook daadwerkelijk bereikt).

Het doel van de rekenkamer is de raad, door het doen van onderzoeken, te ondersteunen in haar controlerende taak.