Werkwijze

De werkwijze van de Rekenkamer is vastgelegd in de verordening en het Reglement van Orde op de rekenkamer Kaag en Braassem 2010.

Onderwerpkeuze

De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht en hoe een onderzoek wordt ingericht. De Raad kan ook de rekenkamer verzoeken om een bepaald onderwerp nader te onderzoeken. Alle inkomende verzoeken worden in de Rekenkamer besproken. De rekenkamer beslist of deze verzoeken worden gehonoreerd. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek voldoet, dan zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

De rekenkamer laat zich bij haar keuze van onderwerpen niet alleen leiden door de aangedragen verzoeken maar houdt zelf ook bij wat er aan thema's speelt binnen de gemeente. Hiervoor kan de rekenkamer gebruik maken van officiele stukken zoals raadsstukken, stukken van het college van burgemeester en wethouders, de begroting, jaarrekening etc. Verder hanteert de rekenkamer andere bronnen, zoals lokale media, vakpublicaties en overige rapportages die binnen de gemeente verschijnen. Ook is er tweemaal per jaar een bijeenkomst met Rekenkamers(commissies) uit de regio Holland Rijnland.

Selectiecriteria

Het aantal onderwerpen dat mogelijk een onderzoek door de rekenkamer "verdient" is groot. Om dit aantal voor de rekenkamer hanteerbaar te houden, heeft de rekenkamer criteria vastgesteld op basis waarvan zij bepaalt wat te onderzoeken: Protocol Selectiecriteria Onderzoeksonderwerpen (Pdf).