Inkoop jeugdhulp

Inkoop jeugdhulp 2018

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Hiervoor is destijds regionaal in Holland-Rijnland verband de visie opgesteld 'Hart voor de Jeugd'. Deze visie is nog steeds het startpunt van de jeugdhulpverlening in Kaag en Braasem. De inkoop van de benodigde hulpverlening verliep ook in Holland-Rijnland verband. Dit is goed bevallen en we zetten op de gebieden gesloten plaatsing, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis de gezamenlijke inkoop via Holland Rijnland door. Voor de onderdelen 'ambulante jeugdhulp' en 'jeugdhulp met verblijf' gaat Kaag en Braassem, net als Alphen aan den Rijn, zelf aanbesteden. We koppelen hierdoor beslist niet los van de regio. We kopen alleen lokaal in.

Aansluiten op lokale situatie

De reden hiervoor is dat we een meer lokale invulling willen geven aan de jeugdhulp. Op een manier die past bij onze MAG-gedachte. Daarnaast willen we met deze inkoop de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders bevorderen en meer verbinding met lokale partners tot stand brengen. Van de nieuwe aanbieder verwachten we dat die aansluit op de vragen van onze inwoners en daarbij nieuwe oplossingen biedt die specifiek passen bij onze inwoners. Inspeelt op hoe we hier wonen, werken en leven. Hulpverlening op zijn 'Kaag en Braassems'. Heel specifiek voor deze gemeente. De lijnen zijn straks korter en mensen weten elkaar te vinden.

Wat wordt lokaal aanbesteed?

De 'ambulante jeugdhulp zonder verblijf' en de 'jeugdhulp met verblijf' gaan we lokaal aanbesteden. Onder ambulante jeugdhulp valt:

 • jeugdhulp via het Kernteam
 • jeugdhulp op locatie (begeleiding of behandeling bij een jeugdhulpaanbieder, bijvoorbeeld de ggz)
 • daghulp op locatie van de aanbieder (denk aan een medisch kinderdagverblijf)
 • jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige (binnen gezin, school e.d.)

Onder jeugdhulp met verblijf vallen:

 • pleegzorg
 • gezinsgerichte opvang (vormen van verblijf die en gezinssituatie benaderen en geen pleegzorg zijn zoals gezinshuizen en zorgboerderijen)
 • overige jeugdhulp met verblijf (verblijf met behandeling of verblijf gerericht op zelfstandigheid zoals begeleid wonen).

De gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn kopen een deel van de jeugdhulp samen in. Wij doen dit om ons jeugdbeleid meer af te stemmen op de lokale situatie. Immers, de lokale partners kennen het lokale klappen van de zweep en kunnen daardoor sneller een oplossing leveren. Een oplossing die aansluit bij het dagelijks leven van onze inwoners. Hulp op zijn 'Kaag en Braassems'. Dat is de gedachte achter de aanbesteding.

Inwoner of aanbieder

Om u goed van dienst te zijn, hebben we een indeling gemaakt in onze informatie. Bent u een inwoner van Kaag en Braassem, ga dan verder onder de knop 'Inwoners'. Hieronder staat informatie over wat voor gevolgen deze manier van inkoop voor u heeft.

Inwoners >                     Aanbieders van jeugdhulp >

Jeugdhulp aanvragen

Op de website www.kaagenbraassem.nl/ondersteuning alle informatie over leerlingenvervoer, opvoedondersteuning of kindermishandeling

Nieuwsberichten

 • Veelgestelde vragen

  (12-09-2017)

  Hieronder leest u meer over de gevolgen voor u van deze manier van inkopen van de jeugdhulp. Staat uw vraag er niet bij? Mail hem dan naar inkoopjeugdhulp@kaagenbraassem.nl. Wij zorgen dat u antwoord krijgt en nemen uw vraag op in onderstaande lijst.

  Waarom maken de gemeenten niet nu, maar op 3 oktober de naam van de jeugdhulpverlener bekend met wie zij in de periode 2018-2021 gaan samenwerken?

  We hebben na het beoordelen van alle inschrijvingen op de marktuitvraag een keuze gemaakt. Op 12 september hebben we alle inschrijvers een brief gestuurd waarin we aangeven aan wie we de opdracht willen gunnen. Dit is een voorlopige gunning. Als een inschrijver bezwaren heeft tegen dit voornemen, dan moet de desbetreffende inschrijver binnen een vervaltermijn van 20 kalenderdagen bezwaar maken en een kort geding aanspannen tegen dit voornemen. Als dit niet gebeurt, dan kunnen we op 3 oktober definitief gunnen. Dan communiceren we ook de naam van de ‘winnende’ partij. Als we dit nu al zouden doen, kan dat – als het onverhoopt niet doorgaat of wordt uitgesteld – tot onnodige misverstanden leiden. We informeren iedereen dus pas als er zekerheid is.

  Hoe ziet de planning er na 3 oktober uit?

  We gaan werken aan de voorbereidingen zodat de nieuwe aanbieder op 1 januari aan de slag kan.

  Stel dat degene die mij nu (jeugd-)hulp aanbiedt, straks niet tot de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders behoort. Wat betekent dit dan voor mij?

  Wie de nieuwe jeugdhulpverlener ook wordt, als u nu cliënt bent, dan geldt dat u uw hulptraject mag afmaken bij de jeugdhulpaanbieder die u nu heeft. Voor trajecten die na 1 augustus 2018 nog doorlopen, geldt dat in overleg met u bekeken wordt wat de beste oplossing is: het hulptraject afmaken bij de jeugdhulpaanbieder die u nu heeft of een passend traject bij de nieuwe. Maatwerk dus. Voor u verandert er voorlopig dus niets. Voor nieuwe cliënten geldt dat zij zich vanaf 1 januari 2018 bij de nieuwe jeugdhulpaanbieder kunnen melden.

  Waar moeten inwoners en cliënten vanaf 1 januari 2018 zijn met hun jeugdhulpvraag? Blijft  het Kernteam bestaan?

  Wij zijn tevreden over hoe het concept van het Kernteam. Het principe van de laagdrempelige toegang tot de jeugdhulp (dicht bij u in de buurt) blijft hoe dan ook overeind staan.

 • 12-09-2017 | Gemeenten maken voorlopige keuze voor jeugdhulpaanbieder

  (12-09-2017)
 • 14-06-2017 | Gemeenten starten procedure voor inkoop jeugdhulp 2018-2021

  (14-06-2017)
 • 16-03-2017 | Gemeenten starten nieuw inkooptraject jeugdhulp

  (16-03-2017)