Monumenten en archeologie

Erfgoed: monumenten en archeologie

Een monument is een gebouw of een object dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid, cultuurhistorische waarde of betekenis voor de wetenschap. Een monument moet dus zo veel mogelijk in oorspronkelijke staat worden gehouden. De eigenaar is wettelijk verplicht het goed te onderhouden. Monumenten, zowel Rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten, zijn aan strenge vergunningsregels gebonden. Ook archeologie valt onder het gemeentelijke erfgoed en is net als de gemeentelijke monumenten gewaarborgd in de Erfgoedverordening.

Rijksmonument

Nederland heeft ongeveer 55.000 Rijksmonumenten. Dit zijn panden van ten minste 50 jaar oud en met een zekere historische waarde. Hiervan staan er 60 in Kaag en Braassem. In principe komen er geen nieuwe Rijksmonumenten meer bij, omdat de inventarisatie van alle historische panden in Nederland compleet is. Alle Rijksmonumenten staan in het monumentenregister. Informatie daarover is te krijgen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, www.cultureelerfgoed.nl. Eigenaren van Rijksmonumenten komen in aanmerking voor een aantal financiële regelingen.

Gemeentelijke monumenten

Dit zijn monumenten die voor deze regio grote waarde hebben. In Kaag en Braassem zijn er 95 gemeentelijke monumenten en vier beschermde dorpsgezichten. Om een pand tot monument te laten verklaren, moet u een brief sturen naar de gemeente Kaag en Braassem. Hierin geeft u op basis van professioneel onderzoek aan wat de architectionische en (cultuur)historische waarde van het pand is. Onderbouw dit zo veel mogelijk met foto’s, bouwtekeningen en achtergrondmateriaal. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt uw verzoek en geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders, dat vervolgens besluit uw pand wel of niet tot gemeentelijk monument te verklaren. De regels voor de bescherming van gemeentelijke monumenten worden gewaarborgd in de Erfgoedverordening.

In bijzondere gevallen is het mogelijk een pand van de monumentenlijst te halen, bijvoorbeeld als u een pand koopt dat door gebrek aan onderhoud ernstig vervallen is. Ook hiervoor stuurt u een brief naar de gemeente, onderbouwd met foto’s, achtergrondinformatie en een redengevende beschrijving. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover.

Archeologie

Op 13 mei 2013 is het geactualiseerde gemeentelijk archeologiebeleid (PDF - 4 mB) vastgesteld. Er is nog veel te leren over de geschiedenis van Kaag en Braassem en haar omgeving en om die reden is bij grote bouwprojecten archeologisch onderzoek verplicht. De regels hiervoor worden opgenomen in de nieuwe erfgoedverordening.

In de actualisatie van het beleid kunt u vinden om welke reden de huidige grenzen gekozen zijn en vindt u aan het eind van het document de nieuwe beleidskaart  (PDF – 3,6 MB). Het ter plaatse geldende bestemmingsplan blijft het uitgangspunt voor de afweging of er archeologisch onderzoek nodig is, maar het beleid beschrijft de richting waar de gemeente heen wil op het gebied van archeologie.

Te downloaden