Projectbesluiten

Een projectbesluit is een besluit van de gemeente om een bouwproject op een specifieke plek mogelijk te maken. Als een bepaald bouwproject niet past binnen het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, maar waar de gemeente wel aan wil meewerken, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om een projectbesluit te nemen. Een projectbesluit wordt genomen op basis van artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Met ingang van 1 januari 2010 is de digitale verplichting onder de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Dit houdt in dat alle ruimtelijke plannen, waaronder ook projectbesluiten, die vanaf deze datum in procedure worden genomen, in digitale vorm moeten worden voorbereid, vastgesteld, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt. Deze plannen moeten voldoen aan verschillende wettelijke standaarden. Sindsdien zijn nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure informatie

Een projectbesluit doorloopt een aantal stappen in een wettelijke procedure. De vooraankondiging is alleen een melding dat er een projectbesluit gemaakt gaat worden. De voorontwerpfase is een toegevoegde inspraakmogelijkheid op basis van de Leidse inspraakverordening. Het college van burgemeester en wethouders kan beslissen deze fase over te slaan. Tijdens de ontwerpfase van een projectbesluit kan iedereen reageren op de inhoud van het gehele plan. Na deze fase beslist het college van burgemeester en wethouders over de vaststelling van het projectbesluit.

Archief