Statushouders

Statushouders

Elke gemeente in Nederland moet statushouders huisvesten. Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning. Hoeveel statushouders een gemeente een woning moet toewijzen, is afhankelijk van het aantal inwoners in die gemeente. Voor onze gemeente is dat in dat in 2016 aan 69 statushouders. In 2015 heeft de gemeente 45 statushouders gehuisvest.

Voor de huisvesting van deze statushouders, zijn er onder andere gesprekken geweest met woningcorporaties, dorpsraden, kerken en de Adviesraad voor het Sociaal Domein. De oplossing ligt in het bijbouwen van extra sociale huurwoningen, bedoeld voor alle inwoners van Kaag en Braassem. U leest hier meer over op www.kaagenbraassem.nl/extrawoningbouw.

Enquête

Van 4 tot en met 25 februari 2016 konden inwoners via een enquête aangeven wat zij belangrijk vinden bij het huisvesten van statushouders. Uit het rapport blijkt dat inwoners van Kaag en Braassem niet tegen de komst van statushouders te zijn. U gaf daarbij aan dat de gemeente zich moet zorgen voor spreiding van de nieuwelingen over de dorpen en een snelle inburgering. We hebben voor de inburgering de inzet van De Driemaster gevraagd. Zij heeft een verplicht trainingsprogramma bedacht voor de inburgering van de statushouders.

Training Welkom in Kaag en Braassem

De training Welkom in Kaag en Braassem bestaat uit vier modules waarvan één module gericht is op de Kennismaking met de Nederlandse Kernwaarden en de ondertekening van de Participatieverklaring. De drie overige modules zijn gericht op integratie en participatie in de (lokale) samenleving waaronder kennismaken met Kaag en Braassem, deelname aan activiteiten, het doen van vrijwilligerswerk en taalondersteuning.

De kernwaarden  van de Nederlandse samenleving lopen als een rode draad door de modules heen. Deze zijn: 

Vrijheid

In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat:

  • iedereen zijn eigen mening mag uiten
  • iedereen een eigen geloof mag hebben en vrij is wel of niet te geloven
  • iedereen mag uitkomen voor zijn of haar seksuele geaardheid
  • iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht).

Hier zijn ook grenzen aan verbonden. Wat iemand doet of zegt mag nooit in strijd zijn met de wet. Je mag bijvoorbeeld niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot vijandigheid.

Gelijkwaardigheid

In Nederland worden alle burgers gelijkwaardig behandeld. Discriminatie naar geslacht, geloof, afkomst of seksuele geaardheid wordt niet geaccepteerd.

Solidariteit

In Nederland zijn burgers samen verantwoordelijk voor de samenleving. Burgers hebben recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden, minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg. De overheid heeft de plicht mensen te beschermen tegen uitbuiting en ongelijke behandeling. Burgers moeten in principe in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als dat niet op eigen kracht lukt en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp.

Participatie

In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk te doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij essentieel.

Vertaling naar Kaag en Braassem

Bovenstaande thema's worden door alle gemeenten in Nederland besproken. Elke gemeente geeft daar echter zijn eigen kleur aan. De statushouders in onze gemeente krijgen daarom les in de geografische basiskennis van Kaag en Braassem; welk dorp ligt waar. Daar hoort het thema mobiliteit bij; hoe verplaats je je binnen/buiten Kaag en Braasem? De statushouders leren over de OV kaart, de fiets, de bus en de regiobus. Ander onderwerp is 'waar moet je zijn -als je naar de winkels wilt -  zorg nodig hebt – naar de huisarts moet – de tandarts wilt bezoeken – maatschappelijk werk wilt inschakelen – inkopen wilt doen bij de tweedehandswinkel  of Kringloop – wilt gaan sporten. Tevens wordt aandacht besteed aan – wat is vrijwilligerswerk – specifieke Nederlandse gewoontes omgangvormen en kennismaken met de bibliotheek. Ook zit een rondleiding binnen Kaag en Braassem met de bus in de trainingen ingeweven.

Na(ast) de training: vrijwilligerswerk

We hebben als gemeente de opdracht gegeven aan de Driemaster om de statushouders te begeleiden naar een vrijwilligersplek en/of een activiteit. Statushouders geven ook aan dat ze behoefte hebben aan zinvolle contacten. Bij verenigingen zoekt de Driemaster vrijwillige coaches die de nieuwe vrijwilligers de eerste tijd onder hun hoede nemen. Als een vereniging meewerkt aan zo’n constructie, stelt de Driemaster daarvoor extra geld beschikbaar. Vrijwilligerswerk is met name van belang voor volwassenen.

Voor activiteiten wil de Driemaster zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande activiteiten in de dorpen. Daarnaast wil zij sportactiviteiten inzetten voor deze doelgroep. Waar mogelijk via de verenigingen of door betaalbare beweegactiviteiten op te zetten. Zo is het in samenwerking met het Jeugdsportfonds, De Tweesprong en het Rabobank Coöperatiefonds voor kinderen van statushouders en minima in de basisschoolleeftijd mogelijk gemaakt, dat voor kinderen tussen de 5 en 18 jaar het behalen van het zwemdiploma A gratis is.

Scholing en begeleiding voor verenigingen

De Driemaster werft de vrijwilligersplekken en legt samen met TOM in de buurt de eerste contact met de vereniging. De verenigingen krijgen scholing en begeleiding van een professional voor het begeleiden van de (vrijwillige) statushouders. De statushouder doet door het doen van vrijwilligerswerk werkervaring op. Per statushouder zullen leerdoelen die de weg naar betaald werk vergroten, afgesproken worden.