Werken aan wegen en riolering

Onderhoud wegen

Aan de hand van een jaarlijkse inspectie wordt bepaald welke wegen en riolering onderhoud nodig hebben in onze gemeente. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Indien mogelijk combineert de gemeente werken. Sommige wegen hebben bijvoorbeeld een nieuwe inrichting nodig, wat tegelijkertijd gedaan kan worden als die wegen al open moeten voor rioolvervanging. 

Riolering

We wonen in een waterrijk gebied, waardoor de grond slapper is. Des te belangrijker is het dat we een goed rioleringsstelsel hebben. De gemeente voert vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan werk uit voor een goed functionerend riool. In het projectenoverzicht ziet u welke wegen en rioleringen aangepast worden.

Wanneer een weg wordt opgeknapt en daardoor tijdelijk niet bereikbaar is, worden omwonenden daarvan tijdig op de hoogte gesteld met een brief. Wanneer een weg heringericht wordt, betrekken we omwonenden in de planvorming door bewonersbijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de bewoners meedenken over de inrichting van de straat en geeft de projectleider een toelichting over de gevolgen voor de tuinen. Op huisnummerniveau is dan precies te zeggen om hoeveel centimeter hoogteverschil het gaat. Er zijn plekken waar ophoging nauwelijks nodig is, maar ook stukken waar het gaat om een hoogteverschil van 20 tot 45 cm.

Mogelijk tuin ophogen

Door de werkzaamheden kan het voorkomen dat uw tuin lager komt te liggen dan de openbare weg. In dat geval wordt uw tuin tot één meter vanaf de grens met gemeentegrond opgehoogd op kosten van de gemeente. Als het om een groot hoogteverschil gaat tussen uw tuin en de straat of de stoep, adviseren wij u om ook de rest van uw tuin op te hogen. Dat is voor eigen rekening.

Wacht met tuin opknappen totdat weg klaar is

Heeft u plannen om uw (voor)tuin aan te pakken en wordt dit jaar nog uw straat heringericht? Wacht dan met het opknappen van uw tuin totdat de weg klaar is. Dan voorkomt u eventuele dubbele uitgaven.