BOB vergadermodel

Beeldvorming 

Raadsleden, inwoners en/of organisaties, ambtelijke specialisten en portefeuillehouder zitten met elkaar aan tafel en gaat het erom dat de raadsleden goed inzicht krijgen in het onderwerp dat ter besluitvorming voorligt. De bijeenkomst kan op verschillende manieren vorm krijgen, een presentatie of toelichting door de portefeuillehouder, ambtelijke organisatie of derden d.w.z. een inwoner of organisatie. De beeldvormende bijeenkomst is een vrij debat waarbij raadsleden zoveel mogelijk informatie en standpunten kunnen verzamelen om een zo rijk mogelijk beeld te krijgen van een onderwerp zonder al een oordeel te hebben.

Oordeelsvorming

De oordeelsvormende fase gebeurt in het politiek forum en wordt gebruikt om te komen tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en de wethouders nemen, op uitnodiging, deel aan de vergadering. Aan het slot van elk vergaderpunt wordt bepaald of een raadsvoorstel rijp is voor behandeling in de besluitvorming raad. Inwoners en organisaties zijn van harte welkom bij het politiek forum maar spreken niet meer in over onderwerpen die in de beeldvormende bijeenkomst met hen zijn besproken.

Besluitvorming

Besluitvorming vindt  plaats in de raad en daar komen partijen tot consensus of een meerderheidsstandpunt over het voorstel. Moties en amendementen kunnen worden ingediend en maken deel uit van het debat en het besluitvormingsproces.

Digitaal vergadersysteem iBabs 

De gemeenteraad van Kaag en Braassem vergadert digitaal via iBabs. Dat betekent dat raadsleden de stukken die zij lezen of waarover zij een besluit nemen, niet meer op papier krijgen. Alle documenten worden voor de raadsleden in een 'website/app' geladen. De raadsleden kunnen deze stukken openen op hun computer of tablet, ook tijdens de vergaderingen.