In gebreke stellen

Voor aanvragen en bezwaren geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. U hebt dan recht op een dwangsom en u kunt direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling (pdf).

Voorwaarden

  • de wettelijke beslistermijn van uw aanvraag of bezwaar is verstreken
  • uw aanvraag of bezwaar is ontvankelijk en u bent belanghebbende

Bijzonderheden

  • Bij een aanvraag is de beslistermijn meestal 8 weken. Bij een bezwaar kan de beslistermijn 6 tot 12 weken zijn. Soms gelden andere termijnen op grond van wetgeving.
  • De beslistermijn mag worden verlengd als voor een zorgvuldig besluit extra tijd nodig is. Dan spreken we een nieuwe beslistermijn af.
  • Uw aanvraag is (nog) niet compleet. De gemeente vraagt om aanvullende informatie en geeft aan binnen hoeveel tijd u deze informatie moet aanleveren. Deze extra tijd komt bovenop de weken die nodig is om een beslissing te nemen.
  • Kijk voor meer informatie over dwangsom bij te laat beslissen op Rijksoverheid.nl.

  • U kunt geen ingebrekestelling indienen voor verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur.