Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente. Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, officiële bekendmakingen en de website.

Als u nog iets anders of iets meer wilt weten, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van de bepaalde overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek. Overheidsinformatie is namelijk openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Dit is het algemene uitgangspunt van de Wob.

U kunt uw verzoek indienen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Voor verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur staat de digitale weg niet open. Deze kunnen niet per e-mail of per fax worden ingediend.

Aanvraag

U kunt een Wob-verzoek alleen schriftelijk (per brief) indienen:

  • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.
  • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek.
  • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.
  • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of een computerbestand.
  • Het wob-verzoek moet per brief worden ingediend. Een wob-verzoek indienen per fax of per e-mail is niet mogelijk.