Samen voor goed en betaalbaar wonen in 2020

Op donderdag 12 december hebben gemeente Kaag en Braassem, woningcorporaties MeerWonen en Woondiensten Aarwoude en de Stichting Huurders MeerWonen en Stichting BewonersBelangen Aarwoude de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend. Hierin staat vastgelegd wat de partijen belangrijk vinden als het gaat om huren, wonen en leefbaarheid in de gemeente Kaag en Braassem.

Ieder jaar worden de afspraken voor het komende jaar vastgelegd, na gezamenlijk en goed overleg tussen alle betrokken partijen. Wethouder Schoonderwoerd van de gemeente Kaag en Braassem (wonen) over de prestatieafspraken: “Ik ben er ongelooflijk trots op dat we na jaren plannen maken de komende jaren gaan oogsten. Extra sociale én duurzame woningen toevoegen in onder andere Hoogmade, Woubrugge en Roelofarendsveen en dat we deze nieuwe woningen met voorrang gaan toewijzen aan inwoners van Kaag en Braassem. Zo dringen we de wachtlijsten terug. Veel gedaan, maar tegelijk nog veel te doen.”.

Lokaal maatwerk

In de prestatieafspraken staan een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de afspraak voor een nieuwe regeling lokaal maatwerk. Met deze regeling kan een deel van de sociale huurwoningen met voorrang toegewezen worden aan inwoners uit Kaag en Braassem. Zo zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld aanleunwoningen terechtkomen bij inwoners uit de gemeente die zorg nodig hebben en dat woningen in de kernen toegewezen kunnen worden aan inwoners uit diezelfde kernen. Nieuwbouwwoningen in de verhuursector in de gemeente worden met voorrang toegewezen aan huurders uit de gemeente, zodat er doorstroming ontstaat. Starters op de woningmarkt hebben zo meer mogelijkheden om een woning te vinden.

Huisvesting bijzondere doelgroepen

De gemeente krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden, zoals het zelf regelen van beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor haar inwoners. Dat vraagt soms om bijzondere woningen of woonvormen. De corporaties willen hieraan – onder voorwaarden – meewerken, maar vragen van de gemeente dan garanties dat deze inwoners ook voldoende begeleid worden.

Verduurzamen bestaande woningvoorraad

Thema’s als duurzaamheid en betaalbaarheid leverden zinvolle gesprekken op. De corporaties hebben aangegeven om extra te investeren en in te zetten op duurzaamheid. Dit sluit ook aan bij hun ambities voor de komende jaren. De huurdersbelangenverenigingen vinden dat er niet alleen geïnvesteerd moet worden in duurzaamheid bij nieuwbouw, maar ook in het toepassen van duurzame maatregelen bij  bestaande woningen. Het monitoren van die inspanningen is van belang om resultaten zichtbaar te maken.

Doorstroming

De woningnood is hoog, ook in Kaag en Braassem. Zowel de gemeente als de woningcorporaties willen snel extra sociale huurwoningen realiseren. Helaas zorgen procedures en wetgeving voor vertraging in het realiseren van die ambities. Alle partijen blijven zich daarom inspannen om zo snel mogelijk extra sociale huurwoningen toe te kunnen voegen.

Brede afspraken

Deze afspraken zijn een uitwerking van het raamwerk dat partijen voor 4 jaar hebben afgesproken, voor de periode 2017-2020. Dat is goed bevallen. In 2020 worden daarom opnieuw afspraken voor 4 jaar gemaakt (periode 2021-2024). Daarin worden, naast afspraken over bouwen, ook afspraken over duurzaamheid, de leefomgeving, het voorkomen van uithuiszetting en het voorkomen van woonoverlast vastgelegd.