Gemeente omarmt inwonersinitiatief 't Venegat

Betrokken bewoners, dorpsraad Rijnsaterwoude en Stichting jachthaven ’t Venegat hebben een plan geschreven om de huidige stichting om te vormen tot een vereniging die jachthaven ’t Venegat wil kopen van de gemeente.

De op te richten vereniging heeft een breder doel dan alleen het beheren en exploiteren van de jachthaven. De gemeente Kaag en Braassem staat hier positief tegenover en wil daarom ook afzien van een openbare verkoop en inzetten op het sluiten van een koopovereenkomst met de nieuwe vereniging.

Het plan is een initiatief dat vanuit de samenleving is gekomen. De dorpsraad heeft inwoners laten participeren via een enquête. Zo konden zij hun wensen en ideeën over de haven en overige recreatie kenbaar maken. Daar is een goede respons op gekomen: er zijn veel ideeën en suggesties gedaan over wat te doen met de jachthaven, maar ook ten aanzien van het aangrenzende zwemstrandje, dijklichaam en vissteiger.

Plan recreatieve voorzieningen

Met het oprichten van een vereniging blijven de inwoners betrokken en houden zij invloed op de recreatieve voorzieningen in Rijnsaterwoude. Het plan heeft een meerwaarde doordat het een breder perspectief biedt dan alleen de beheer en exploitatie van de gemeenschapshaven. Er wordt ook ingezet op participatie, gemeenschapszin en verbinding met andere recreatieve activiteiten in Rijnsaterwoude. Daarmee moet het mogelijk blijven voor inwoners van Rijnsaterwoude (ook met een kleinere beurs) een ligplaats te huren. De haven blijft openbaar en toegankelijk voor maatschappelijk gebruik. Daarnaast gaat de jachthaven onderdak bieden aan de Zeeverkenners uit Leimuiden.

In het plan is het zwemstrandje onderdeel van de verkoop van de jachthaven. Het strandje houdt een openbaar karakter en zal beheerd en onderhouden worden door de vereniging.

De dijk maakt ook onderdeel uit van het plan. De vereniging wil het open en gemeenschappelijk karakter behouden.

Ook is gekeken naar niet water-gerelateerde recreatie zoals Jeu de Boules.

Mooie samenwerking

Wethouder Yvonne Peters is blij met de stap die nu gezet is rond ’t Venegat. “Mooi om te zien dat er een dorpsbreed plan opgesteld is. We kiezen voor de verkoop aan de nieuwe vereniging omdat we zo een gedragen dorpsinitiatief een plek geven en bijdragen aan de gewenste recreatieve ontwikkelingen in het dorp”.

De Stichting jachthaven ’t Venegat is zeer verheugd met het collegebesluit de haven aan de vereniging te verkopen. “We hebben gezamenlijk in het dorp gewerkt aan dit plan en willen dit ook vóór en dóór het dorp gaan uitvoeren. Dit is een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie waar zowel voor de gemeente als voor de inwoners iets heel moois uit is gekomen. Met veel energie gaan we na ongeveer drie jaar werken aan het plan en de onderhandelingen ons inzetten om al dit moois ook echt te gaan realiseren.”

De Dorpsraad ziet in dit plan vele aspecten terugkomen die voor de inwoners van Rijnsaterwoude als belangrijk zijn bestempeld. “Wij danken eenieder die input heeft geleverd en aan het plan heeft meegeschreven. Waardering is er voor de fijne samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem en de positieve rol die zij in het traject hebben gespeeld.”

De betrokken bewoners zijn ook blij. “Het is mooi dat de maatschappelijke functie behouden kan blijven en het gebied rond de haven een plek wordt waar bezoekers en mensen uit de gemeente kunnen genieten. Hoe mooi is het dat met deze stap het maatschappelijke karakter niet alleen behouden, maar zelfs versterkt wordt.”

Vervolgstappen

In de komende periode worden de vervolgstappen gezet, zoals de oprichting van de vereniging, het sluiten van de koopovereenkomst, de overdracht en tenslotte de uitvoering van het plan recreatieve voorzieningen.