Woondoelen vastgelegd in prestatieafspraken 2021 – 2024

Op dinsdag 15 december 2020 ondertekenden de woningcorporaties, de huurdersbelangen-verenigingen en de gemeente de prestatieafspraken voor de periode van 2021 tot 2024. Hierin staan afspraken vastgelegd wat de partijen belangrijk vinden als het gaat om huren, wonen en leefbaarheid in de gemeente Kaag en Braassem.

Op basis van de Woningwet 2015 maken gemeenten en woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen prestatieafspraken. In deze afspraken leggen de partijen vast wat de woningcorporaties bijdragen aan de ontwikkeling van het (woon)beleid in de gemeente. Deze afspraken moeten jaarlijks voor 15 december, door de drie partijen ondertekend, aangeboden worden aan de minister.

Jaarlijks aangevuld met specifieke afspraken

In een gezamenlijk proces hebben de huurdersbelangenverenigingen van beide woningcorporaties, de woningcorporaties en de gemeente een set afspraken voorbereid die concreet zijn. Er is opnieuw gekozen voor het opstellen van een raamwerkovereenkomst met een looptijd van vier jaar, die jaarlijks wordt ingevuld met specifieke prestatieafspraken per jaar. Er zijn afspraken gemaakt op de thema’s betaalbaarheid, beschikbaar- en geschiktheid, leefbaarheid, wonen & zorg, duurzaamheid en samenwerking.

Wethouder Floris Schoonderwoerd (wonen) over de prestatieafspraken: “Dit is een enorm mooie samenwerking tussen gemeente, de huurdersorganisaties, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude. Met deze partijen hebben we een stevige set afspraken kunnen maken over betaalbaar en geschikt wonen, lokaal maatwerk en bijzondere doelgroepen. Er is een grote behoefte aan betaalbare, duurzame woningen voor onze inwoners. En in deze prestatieafspraken leggen we vast hoe we daar aan gaan werken. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we samen doen. Samen werkt (en woont) beter!”

Ambitieuze afspraken

De partijen spraken onder meer het volgende af:

  • We bouwen in de periode 2021-2024 minimaal (netto) 291 sociale huurwoningen.
  • De nieuwbouw is levensloopbestendig, duurzaam en wordt 100% toegewezen aan inwoners in Kaag en Braassem.
  • De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt in 2021 ingezet voor extra duurzaamheidsinvestering.
  • We realiseren tijdig de taakstelling statushouders en hebben oog voor de spreiding van de statushouders en huisvesting van bijzondere doelgroepen over de kernen.
  • Huisuitzettingen voorkomen we en er is een ketenaanpak van alle partners om tijdig hulp in te zetten bij schulden.
  • De slaagkans voor jongeren op een woning neemt toe door afspraken op gebied van bouw en beheer. Bijvoorbeeld woningen labelen voor jongeren en/of meer kleine woningen bouwen.
  • We maken samen een huisvestingsplan voor bijzondere doelgroepen. We realiseren minimaal 2 skaeve huse in de planperiode.
  • We zetten lokaal maatwerk in het bestaande woningbezit in voor doorstroming, leefbaarheid in de kernen, starters, reguleren van toewijzing van zorgwoningen.
  • We spreken af dat een goede afstemming rondom werkzaamheden van gemeente, andere partijen en de corporaties onnodige hinder voor inwoners voorkomt (dat “de straat” onnodig twee keer open moet).