Belastingen betalen

Voor de betaling van uw belastingaanslag ontvangt u geen acceptgiro. Op het aanslagbiljet staan de vervaldagen van de betaaltermijnen vermeld. Als datum van betaling geldt de dag waarop het bedrag moet zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente.

Belastingaanslag per bank overmaken

Het bankrekeningnummer van de gemeente is NL47BNGH 0285 1399 32, t.n.v. Kaag en Braassem Belastingen. Vermeld bij de betaling het aanslagbiljetnummer. Als 2 betaaltermijnen zijn vermeld dan moet op de eerste vervaldag tenminste de helft van het totaalbedrag zijn betaald. Op de laatste vervaldag moet het totaalbedrag zijn betaald. U kunt het bedrag ook in één keer overmaken.

Automatisch incasso  

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen via automatische incasso. U machtigt de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente.

U kunt online de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen. Zo werkt het:

  • Afschrijvingen in 10 maandelijkse termijnen van maart tot en met december. Als u later alsnog een machtiging afgeeft, wordt het belastingbedrag verdeeld over de maanden die in het lopende belastingjaar nog over zijn. Voor bijvoorbeeld een machtiging afgegeven in april, gelden 8 termijnen (mei tot en met december)
  • De afschrijving start 1 maand nadat u de machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven. De volgende afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. Er moet voldoende saldo op de rekening staan
  • U kunt de machtiging zonder opgaaf van redenen intrekken of ongedaan maken. De automatische incasso stopt dan en u zorgt zelf voor een tijdige betaling
  • De machtiging blijft gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd

Let op: als 2 keer niet wordt betaald, vervalt de automatische incasso. U moet het nog openstaande bedrag dan in 1 keer betalen

Voorwaarden

  • U machtigt de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente
  • Het totaalbedrag van de aanslag mag niet lager zijn dan € 50,- en niet hoger dan € 5.000,-.

Automatisch incasso aanvragen of wijzigen 

Beheer uw machtiging direct online:

Uw aanvraag is pas geslaagd als u een e-mail ter bevestiging ontvangt. Daarna ontvangt u van de gemeente een brief met de incassotermijnen en het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven. Als u toch liever via een papieren formulier een aanvraag voor automatische incasso wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met het team Belastingen van gemeente Alphen aan den Rijn.

Als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt

U voorkomt extra kosten als u uw belastingaanslag op tijd betaalt. Als u niet tijdig kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14 0172. U kunt dan een betalingsregeling treffen.

Aanmaning ontvangt u via de gemeente

Wanneer u het belastingbedrag niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning. In de aanmaningsbrief staat vermeld welke bedrag nog niet is betaald en voor welke datum u deze alsnog kunt betalen. U betaalt dan ook extra kosten zoals de aanmaningskosten. U ontvangt de aanmaning via de gemeente. Heeft u vragen over uw aanmaning? Neemt u dan contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14 0172.

Dwangbevel ontvangt u via de deurwaarder

Bij het uitblijven van de betaling volgt een dwangbevel. Het dwangbevel ontvangt u van het deurwaarderskantoor Flanderijn. Zij nemen de vordering vanaf het dwangbevel over van de gemeente. Het contact over het dwangbevel loopt via dit deurwaarderskantoor. De gemeente beantwoordt hierover geen vragen. Heeft u vragen over het dwangbevel? Neem contact op met Flanderijn via telefoonnummer 088 - 209 24 44 of via www.flanderijn.nl/betalen.

Bijzonderheden

  • Nieuwe inwoners ontvangen ongeveer een maand na inschrijving op het adres een aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor automatische incasso.
  • Bent u verhuisd en betaalde u met automatische incasso? Na uw verhuizing wordt bepaald of u recht heeft op ontheffing of vermindering van het belastingbedrag. Als dat zo is, worden de betaaltermijnen automatisch aangepast.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?