Buurtbarbecue organiseren

Kleine evenementen, zoals buurtbarbecues of straatspeeldagen zijn vergunningvrij. Hierop zijn algemene en specifieke regels van toepassing.

Een evenement is vergunningvrij wanneer aan de algemene (en eventuele specifieke) regels wordt voldaan.

Algemene regels

 • Het evenement duurt maximaal één dag.
 • Indien het evenement plaatsvindt in een inrichting moet het evenement voldoen aan de voorschriften van de afgegeven gebruiksvergunning (of omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik met het oog op brandveiligheid’) of aan de regels in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.
 • Het evenement mag niet plaatsvinden op doorgaande wegen of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten.
 • Maximaal 150 personen nemen tegelijkertijd deel.
 • Het evenement heeft een incidenteel karakter (maximaal twee keer per jaar).
 • Er wordt geen versterkte muziek ten gehore gebracht na 23:00 uur.
 • Het evenement wordt gehouden tussen 10:00 en 00:00 uur.
 • Bij het gebruik van een tent(en) zijn maximaal 50 personen gelijktijdig aanwezig.
 • Er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht.
 • Omwonenden worden één week voor aanvang van het evenement schriftelijk door de organisator geïnformeerd.
 • Er is een organisator bij het evenement aanwezig.
 • Er worden geen afvalstoffen verbrand buiten een inrichting (bijvoorbeeld hutten en bomen). Het gebruik van een barbecue valt hier niet onder.

Specifieke regels bij gebruik van een barbecue

Naast de algemene regels gelden voor bepaalde evenementen aanvullende specifieke regels:

 • Er moet voortdurend toezicht zijn van een meerjarig persoon, dat wil zeggen toezicht door een persoon die bij brand adequaat kan handelen
 • De barbecue moet op een open plaats staan die erboven en ten minste 2 meter rondom vrij is van opstallen, bomen en struiken
 • Een barbecue moet zodanig zijn opgesteld of uitgevoerd dat deze niet eenvoudig kan omvallen of kan worden omgestoten
 • Vaste brandstof (niet anders zijnde dan briketten of houtskool) in een barbecue mag alléén ontstoken worden met aanmaakblokjes, aanmaakvloeistof en.of aanmaakgel
 • De barbecue mag niet worden verlaten alvorens het vuur gedoofd is
 • In de directe nabijheid van de barbecue moet een blusmiddel in de hoedanigheid van (een) emmer(s) water of zand (minimaal 10 liter) voor onmiddellijk gebruik gereed staan
 • Bij extreme droogte mag niet worden gebrand met vaste brandstof (hout, houtskool, briketten e.d.) in brandgevaarlijke natuurgebieden.

Lokale regelgeving