Subsidie steunfonds non-profit organisaties

Financiële steun voor organisaties die door de coronacrisis acute continuïteit- of liquiditeitsproblemen hebben.

Vrijwilligersorganisaties ervaren grote gevolgen van de Covid-maatregelen. Het rijk heeft daar verschillende financiële regelingen (op rijksoverheid.nl) voor opgesteld waar deze organisaties gebruik van kunnen maken. In de praktijk blijkt dat sommige organisaties buiten deze regelingen vallen of dat de ondersteuning vanuit het rijk niet voldoende is. Daarom hebben wij extra geld beschikbaar gesteld om ondersteuning te bieden. Daarnaast is het voor verenigingen mogelijk om deel te nemen aan het traject Toekomstige verenigingen.

Traject Toekomstbestendige verenigingen 

Het doel van het traject ‘Toekomstbestendige verenigingen’ is om verenigingen te helpen, daar waar dat de inwoners helpt, bijvoorbeeld zodat zij in hun eigen omgeving mee kunnen doen aan activiteiten. In het traject Toekomstbestendige verenigingen wordt de verbinding gelegd tussen verschillende ondersteuningsmaatregelen (zoals het Sportakkoord en Preventieakkoord) en de vraagstukken waar verenigingen mee worstelen, zoals:

 • acties starten om nieuwe leden of vrijwilligers te werven
 • het aanbod van de vereniging vergroten
 • nieuwe ontwikkelingen opstarten zoals een e-sport (van het Engelse electronic sports, het in wedstrijdverband spelen van computerspellen)
 • investeren in materialen om nieuwe doelgroepen aan te trekken
 • iets doen waarvan u denkt dat het van belang is of dat het dorp nodig heeft.

Op 20 september 2021 is een bijeenkomst geweest met verenigingen om genoemde vraagstukken te bespreken. Heeft u deze bijeenkomst gemist maar wilt u toch deelnemen aan het traject Toekomstige verenigingen? Dat kan! Neem contact met ons op via info@dedriemaster.nl dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen! Op dit moment wordt onderzocht of er nog meer bijeenkomsten, per dorp, georganiseerd kunnen worden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

COVID regeling 

Ook in 2022 is de covid-regeling mogelijk gemaakt. In de subsidieregeling op overheid.nl vindt u alle informatie over deze regeling. Een aanvraag kan ingediend worden via het aanvraagformulier. Wilt u met ons overleggen over de mogelijkheden voor uw vereniging, gebruik dan het contactformulier.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor sociaal-maatschappelijke non-profit organisaties uit de gemeente Kaag en Braassem, ter compensatie van tegenvallende inkomsten of extra uitgaven. De regeling is gebaseerd op maatwerk. Daarmee hebben alle partijen de mogelijkheid om een aanvraag te doen. De regeling is zo laagdrempelig mogelijk opgesteld.

Plafondbedrag

Er is een maximaal bedrag beschikbaar gesteld. Vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag indienen van maximaal €10.000,00 per organisatie. Aanvragen hoger dan €10.000,- worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden

Subsidies worden verleend op basis van solidariteit. De gemeente verwacht van organisaties dat zij alleen het hoognodige vragen. Er is een bedrag aan gemeenschapsgeld beschikbaar gesteld dat terecht moet komen bij de partijen die dat het hardst nodig hebben. Het gaat om maatwerk per aanvrager. De gemeente toetst de aanvragen op de volgende punten:

i. De aanvrager is een lokale sociaal-maatschappelijke organisatie of een lokale culturele instelling die als gevolg van de Covid-19 pandemie inkomsten weg ziet vallen. 

ii. De aanvrager draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of is van grote maatschappelijke waarde voor de sociale infrastructuur binnen de gemeente. 

iii. De aanvrager maakt, daar waar mogelijk, eerst gebruik van vangnetregelingen, die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties in het leven zijn of worden geroepen.

iv. De aanvrager heeft ondanks lid iii. een continuïteits- en/of een liquiditeitsprobleem in 2022, en/of ervaart een significante inkomstendaling. 

v. De aanvrager heeft maatregelen getroffen om de schade als gevolg van het wegvallen van inkomsten zoveel mogelijk te beperken.

vi. De aanvrager is (ook na de Covid-19 pandemie) levensvatbaar (heeft voldoende financiële draagkracht).

vii. De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de Covid-19 pandemie is ontstaan. Indien de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen te komen, kan dat een reden zijn om de subsidie niet toe te kennen (zie hiervoor ook artikel 9 lid 2 sub f Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015). Hierbij houdt de gemeente rekening met het beschikbare Eigen Vermogen van de aanvragende organisatie.

viii. De gemeente toetst alle aanvragen aan alle bestaande wet- en regelgeving.

Basis voor de aanvraag

Aanvragers moeten het volgende minimaal verklaren:

 1. Door de COVID-19 pandemie vallen inkomsten weg in 2022;
 2. Er is zo mogelijk gebruik gemaakt van vangnetregelingen zoals die van het Rijk, de Provincie en koepelorganisaties;
 3. Door het wegvallen van de inkomsten ontstaat er een liquiditeits- of continuïteitsprobleem en/of dalen de inkomsten aanzienlijk waardoor de beschikbaarheid en kwaliteit van de geleverde diensten hier aanzienlijk onder lijdt of zal gaan lijden;
 4. De aanvragende organisatie heeft er alles aan gedaan om dit zelf op te lossen;
 5. De aanvragende organisatie heeft onvoldoende reserve/spaargeld/voldoende bank/kassaldo voor niet-noodzakelijke, maar wel voor de activiteiten van de organisatie belangrijke uitgaven die zij kan aanwenden, zoals maar niet beperkt tot vervanging van te oud en kapot materiaal, uitgesteld onderhoud dat bij verder uitstel duurder wordt, kostenbesparende maatregelen etc.;
 6. De aanvragende geen organisatie had voor de COVID-19 pandemie continuïteitsproblemen. 

het volgende minimaal beschrijven:

 1. Doel, doelgroep en activiteiten van de aanvragende organisatie, op hoofdlijnen;
 2. Hoogte van de aanvraag (in euro);
 3. Uitleg van acties gedaan om kosten te minimaliseren, uit te stellen of inkomsten te behouden of vermeerderen.

en het volgende minimaal aanleveren:

De aanvrager moet onderbouwen waarvoor zij het aangevraagde bedrag nodig hebben. Het staat de aanvrager vrij hoe zij dit doet. Op basis van deze onderbouwing beoordeelt de gemeente of aanvrager recht heeft op een subsidie. Als de gemeente de aangeleverde onderbouwing niet voldoende acht, kan de gemeente vragen om aanvullende documentatie, zoals jaarverslagen, begrotingen of betalingsbewijzen.  

Aanvraag indienen tot en met 31 januari 2023

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2022. De subsidie steunfonds kunt u online aanvragen via het Aanvraagformulier subsidie steunfonds via onlineregelen.kaagenbraassem.nl. U logt in via e-Herkenning. De aanvraag kan tot en met 31 januari 2023 worden ingediend. 

Heeft u geen eHerkenning dan kunt u de subsidie aanvragen via ons contactformulier. Geef dan naast de benodigde aanvraaggegevens ook de gegevens van uw vereniging door. 

Vooroverleg

Het is ook mogelijk om eerst met ons te overleggen over de mogelijkheden voor uw vereniging, vul dan het contactformulier subsidie steunfonds via onlineregelen.kaagenbraassem.nl in. U logt in via e-Herkenning.