Subsidie steunfonds non-profit organisaties

Vrijwilligersorganisaties ervaren grote gevolgen van de Covid-maatregelen. Het rijk heeft daar verschillende financiële regelingen voor opgesteld waar deze organisaties gebruik van kunnen maken. In de praktijk blijkt dat sommige organisaties buiten deze regelingen vallen of dat de ondersteuning vanuit het rijk niet voldoende is. Daarom hebben wij extra geld beschikbaar gesteld om ondersteuning te bieden.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor organisaties vanuit de sector vrijwilligersorganisaties ter compensatie van de tegenvallende inkomsten in 2021. De regeling is gebaseerd op maatwerk. Daarmee hebben alle partijen de mogelijkheid om een aanvraag te doen. De regeling is zo gemakkelijk en laagdrempelig mogelijk opgesteld.

Plafondbedrag

Er is een maximaal bedrag beschikbaar gesteld van 166.000,-. Als er vanuit de verschillende aanvragers meer wordt aangevraagd, dan wordt het bedrag naar rato verdeeld onder de toegekende aanvragen

Voorwaarden

Subsidies worden verleend op basis van solidariteit. De gemeente verwacht van organisaties dat zij alleen het hoognodige vragen. Er is nu een bedrag aan gemeenschapsgeld beschikbaar gesteld dat - na een integrale afweging - eerlijk verdeeld moet worden. Het gaat om maatwerk per aanvrager. De gemeente toetst de aanvragen op de volgende punten:

 • De aanvrager is een lokale sociaal-maatschappelijke organisatie die als gevolg van de Covid-19-pandemie inkomsten weg ziet vallen.
 • De aanvrager draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of is van grote maatschappelijke waarde voor de sociale infrastructuur binnen de gemeente.
 • De aanvrager maakt gebruik van vangnetregelingen, die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties in het leven zijn of worden geroepen.
 • De aanvrager heeft ondanks lid c. een continuïteits- en/of een acuut liquiditeitsprobleem in de periode maart tot en met december 2020, en/of ervaart een significante inkomstendaling. De aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht en waar mogelijk getracht inkomsten te vermeerderen.
 • De aanvrager is (ook na de Covid-19-pandemie) levensvatbaar (heeft financiële draagkracht).
 • De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de Covid-19-pandemie is ontstaan. Indien de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen te komen, kan dat een reden zijn om de subsidie te weigeren (zie hiervoor artikel 9 lid 2 sub f Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015). Hierbij houdt gemeente rekening met het Eigen Vermogen van de aanvragende organisatie.
 • De gemeente toetst alle aanvragen aan alle bestaande wet- en regelgeving.
 • De genoemde bedragen vormen het plafond. Indien de som van de aanvragen het plafond overschrijden wordt het bedrag naar rato verdeeld.

Aanvraag indienen voor 15 april 2021

U kunt tot 15 april de benodigde informatie aanleveren via het: Aanvraagformulier Steunfonds
Het is ook een optie om eerst met ons te overleggen over de mogelijkheden voor uw vereniging. Vul dan het contactformulier subsidie steunfonds in.

Basis voor de aanvraag

Aanvragers moeten het volgende minimaal verklaren:

 • Door de COVID-19 pandemie vallen inkomsten weg in de periode maart t/m december 2020;
 • Er is zo mogelijk gebruik gemaakt van vangnetregelingen zoals die van het Rijk, de Provincie en koepelorganisaties;
 • Door het wegvallen van de inkomsten ontstaat er een liquiditeits- of continuïteitsprobleem;
 • De aanvragende organisatie heeft er alles aan gedaan om dit zelf op te lossen;
 • De aanvragende organisatie heeft onvoldoende reserve/spaargeld/voldoende bank/kassaldo voor niet-noodzakelijke onderwerpen die zij kan aanwenden;
 • De aanvragende organisatie had voor de COVID-19 pandemie geen continuïteitsproblemen.

En het volgende minimaal beschrijven:

 • Doel, doelgroep en activiteiten van de aanvragende organisatie, op hoofdlijnen (bijv. kan ook door aanleveren MAG/ MAVA verantwoording);
 • Hoogte van de aanvraag (in euro);
 • IBAN rekeningnummer van de organisatie;
 • Uitleg van acties gedaan om kosten te minimaliseren, uit te stellen of inkomsten te behouden of vermeerderen;
 • Overzicht van eerder ontvangen subsidies/staatssteun in 2018, 2019 en 2020.

En het volgende minimaal aanleveren:

 • Als geen gebruik is gemaakt van andere vangnetregelingen, dan licht aanvrager toe waarom niet. Is wel gebruik gemaakt van andere vangnetregelingen, dan levert aanvrager bewijsstukken hiervoor aan (toekenningen en afwijzingen);
 • Bewijs van huidige of komende betalingsverplichtingen waarvoor de aanvraag gedaan wordt;
 • Jaarrekening 2019;
 • Een nieuwe/aangepaste begroting of jaarrekening 2020 waarin zichtbaar is gemaakt ten opzichte van de originele begroting 2020:

a. Welke inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen;
b. Welke kosten de aanvrager heeft weten te verminderen of uit te stellen;
c. Welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moeten worden;
d. Welke inkomsten van andere vangnetregelingen aanvrager heeft ontvangen of verwacht te ontvangen.
Hiermee maakt aanvrager het continuïteits- en/of liquiditeitsknelpunt voor de gemeente inzichtelijk;

 • Saldo-opgave van alle bankrekeningen (Rekening Courant/betaalrekening en overige (spaar)rekeningen) per 1 januari 2021;
 • Bij een aanvraag boven de € 20.000 ook: een liquiditeitsoverzicht 2020 en volgende jaren (cashflow), waarin rekening is gehouden met het schrappen/verschuiven van alle beïnvloedbare uitgaven die niet relevant zijn voor financiële vitaliteit van organisatie. Indien gebruik is gemaakt van steunmaatregelen vanuit het Rijk, moeten deze zijn verwerkt in het liquiditeitsoverzicht;
 • Kopie van een recent bankafschrift waar het rekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is.

Wettelijke regelgeving

De geldende regelgeving is vastgelegd in de Nadere regels Covid-19-steunpakket.