Besluit in handhavingsprocedure permanente bewoning recreatiewoningen

In november 2021 is aan 25 bewoners van recreatiewoningen aan de Galgekade 2A te Roelofarendsveen en Oudendijkseweg 21 en 25 in Woubrugge een last onder dwangsom opgelegd om de permanente bewoning van de recreatiewoning te beëindigen. Inmiddels heeft de adviescommissie voor bezwaarschriften advies uitgebracht over de 19 bezwaarschriften die door bewoners ingediend zijn. Het college heeft ervoor gekozen om deze handhavingsprocedure voor nu te beëindigen.

De commissie adviseert om het besluit van de gemeente om te handhaven te ‘herroepen’. In het advies benoemt de commissie thema’s die om een nadere oriëntatie vragen. Een voorbeeld daarvan is de beoordeling van de persoonsgebonden situatie van de eigenaren en de termijn die aan de last onder dwangsom is verbonden. 

Beëindiging van de huidige handhavingsprocedure

Het college neemt het advies van de commissie serieus. Op basis daarvan is de afweging gemaakt om geen vervolgstappen te zetten in deze juridische procedure. Om deze reden wordt ervoor gekozen om deze handhavingsprocedure voor nu te beëindigen. Hiermee wordt de keuze gemaakt het vraagstuk niet alleen vanuit de juridische invalshoek te beoordelen, maar ook alle andere thema’s in de komende tijd bij het vraagstuk te betrekken.

Integrale afweging

Door de huidige handhavingsprocedure te beëindigen heeft het college de ruimte om een aantal thema’s rond permanente bewoning van recreatiewoningen opnieuw te bespreken, zowel in het college als met de gemeenteraad. Zo is er de ruimte om een nieuwe integrale afweging te maken, zowel op basis van juridische aspecten als op andere thema’s uit het advies van de commissie. Ook actuele trends en ontwikkelingen op dit beleidsterrein, zoals de ministeriële brief, kunnen dan meegenomen worden. In de ministeriële brief wordt op basis van de actuele vraag naar woningen een standpunt van het Rijk gegeven welke mogelijkheden er zijn voor wonen op recreatieparken. 

Permanente bewoning is niet toegestaan op de recreatieparken, zoals ook opgenomen in het beleid van de gemeente Kaag en Braassem en de betreffende bestemmingsplannen. Het intrekken van dit besluit betekent dus ook niet dat het college daarmee nu besluit af te zien van handhaving. Echter wordt nu pas op de plaats gemaakt om alle thema’s rond deze handhaving opnieuw te bespreken.

Samen met college, raad en betrokken bewoners

Het college gaat in september met de raad in gesprek over handhaving in brede zin waarin dit onderwerp ook aan de orde zal komen. Ook gaat het college in september in gesprek met de betrokken bewoners over deze thema’s en over de stappen in dit proces. 
Burgemeester Astrid Heijstee over dit besluit: “De keuzes die we nu maken geven ons de tijd om de belangrijke thema’s uit het advies verder met college, raad én met de betrokken bewoners te bespreken. Daarna maken we de vervolgstappen in dit proces duidelijk”.