College presenteert ontwerp-programmabegroting 2023

Het college van B&W presenteert de ontwerp-programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026. Met deze begroting biedt het college een meerjarenbegroting met positieve saldi voor de komende jaren aan. Op 19 oktober tijdens de context en kaders-avond wordt een ambtelijke toelichting aan de raad gegeven. De raad bespreekt de begroting tijdens de visie en advies-avond van 2 november. In de raadsvergadering van 7 november wordt de begroting vastgesteld.

Ontwikkelingen

De begroting 2023 is opgesteld in een periode vol uitdagingen. Na de intensieve coronaperiode met alle maatregelen en consequenties komen er ook weer andere uitdagingen op de gemeente af. De oorlog in Oekraïne met de grote vluchtelingenstroom en de stijgende inflatie zorgen voor onzekerheid. Tegelijkertijd kampen we met de klimaatcrisis die om een energietransitie vraagt en met de landelijke stikstofdiscussie met grote gevolgen voor de toekomst van onze boeren. Uitdagingen waar we lokaal en regionaal aan bij willen dragen.

Raadsakkoord

Op 30 mei 2022 stelde de nieuwe raad het raadsakkoord ‘samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ vast. Dit betekent dat deze Programmabegroting 2023 de eerste begroting is van een nieuwe raad en een nieuw college. In het raadsakkoord is de opdracht aan het nieuwe college meegegeven om voor het eind van 2022 het raadsakkoord uit te werken in een College UitvoeringsProgramma. Dit maakt de Programmabegroting in dit jaar een bijzonder document.

Bijzondere situatie

De opdracht om het Raadsakkoord uit te werken in een College UitvoeringsProgramma (CUP) in combinatie met het opstellen van een Programmabegroting leidt tot een bijzondere situatie. De Programmabegroting borduurt voort op besluiten van het vorige college. Tegelijkertijd werkt het college ook aan de doelstellingen van de nieuwe raad zoals verwoord in het Raadsakkoord. Dit betekent dat een deel van de in de Programmabegroting opgenomen doelstellingen en taken niet meer worden uitgevoerd, maar worden vervangen door doelstellingen uit het raadsakkoord. Omdat de Programmabegroting voor 15 november 2022 aan de provincie Zuid-Holland moet worden toegestuurd kan de Programmabegroting 2023 niet meer aangepast worden aan de doelstelling van de nieuwe raad.

Verdere ontwikkeling Programmabegroting

Na het vaststellen van de Programmabegroting en het CUP, gaan het college en de raad verder in gesprek om te komen tot een verdere ontwikkeling van de Programmabegroting, waarin het CUP verwerkt is.

Positief beeld in onzekere tijden

De begroting 2023 schetst een positief beeld. Wethouder financiën Nick van Egmond: ‘We presenteren een mooie begroting, waarin nog ruimte is voor ontwikkelingen en voor de uitdagingen uit het raadsakkoord. Ook met het wegvallen van de precarioheffing hebben we nog steeds een stevige financiële positie. Hiermee kunnen we risico’s opvangen, en dat is prettig in deze soms onzekere tijden. Wel zijn er zorgen voor de periode na 2026, omdat de bijdrage vanuit het Rijk dan enorm terugloopt’.

Achtergrond

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. De begroting heeft betrekking op een periode van 4 jaar. Elk jaar wordt er een nieuwe programmabegroting opgesteld en vastgesteld voor de komende 4 jaar. Het vaststellen van de begroting is wettelijk verplicht. De begroting moet jaarlijks vóór 15 november ingediend zijn bij de provincie.

De bijbehorende stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem.