Gemeente Kaag en Braassem presenteert jaarrekening 2022

Op maandag 3 juli is tijdens de raadsvergadering de jaarrekening 2022 vastgesteld. In de jaarrekening staat beschreven hoeveel geld er waaraan is uitgegeven.

Op deze manier legt de gemeente financieel verantwoording af. De hoofdlijnen van de jaarrekening zijn te vinden in onderstaande infographic. De volledige jaarrekening is te vinden in het raadsinformatiesysteem op iBabs.

Hoogtepunten in 2022

In 2022 hebben we de reconstructies en verbeteringen van de wegen in de prachtige dorpen Rijnsaterwoude en Leimuiden, namelijk de Herenweg en de Willem van der Veldenweg, succesvol afgerond. Onze voornaamste focus hierbij lag op het verhogen van de verkeersveiligheid, wat resulteerde in een duurzame verbetering van de inrichting van deze wegen en de leefbaarheid van de dorpen.

Een ander belangrijk aspect waarop we trots zijn, is dat we een pioniersrol hebben vervuld op het gebied van Welzijn op recept en preventieve gezondheid. Deze aanpak heeft geleid tot een constructieve samenwerking tussen de gemeente, maatschappelijke partners en huisartsen.

Naast deze initiatieven hebben we tevens met succes de ontwikkeling van IKC het Woud in Rijnsaterwoude voltooid. Dit heeft geresulteerd in een moderne en inspirerende omgeving waar kinderen zich kunnen ontplooien en ontwikkelen, met diverse faciliteiten onder één dak, waardoor de samenwerking tussen onderwijs en opvang is versterkt.

Resultaat in 2022

We hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 8,9 miljoen.

Wat betaalden inwoners?

Een huishouden in de gemeente Kaag en Braassem betaalde in 2022 gemiddeld € 429 aan OZB, € 321 aan afvalstoffenheffing en € 277 aan rioolheffing.

Inkomsten en uitgaven

Voor het overzicht van inkomsten en uitgaven verwijzen we graag naar de bijgevoegde infographic. Daarin is op hoofdlijnen aangegeven waar het geld vandaan kwam en waar geld aan is uitgegeven.

Bestemming resultaat

Onderaan de streep is geld overgebleven, totaal € 8,9 miljoen. Van dit bedrag gaat de gemeente afgerond € 2 miljoen inzetten voor de realisatie van de ambities die genoemd worden in ‘Focus met ambitie’. Voor de realisatie van vertraagde en uitgestelde projecten en opgaven wordt € 3,3 miljoen ingezet. Voor de doorontwikkeling en uitvoer van nieuwe projecten stelt de gemeenteraad € 730.000 ter beschikking. Tot slot gaat € 2,7 miljoen in de spaarpot om zo een buffer te hebben.

In deze afbeeldingen van de jaarrekening 2022 staan de volgende cijfers: 1. Waar kwam het geld vandaan? (x1000) •	Inkomsten rijk en provincie € 49.625 •	Lokale heffingen / belastingen € 16.163 •	Overige	 € 11.830 Totale baten € 77.618 2. Waar is het geld aan uitgegeven? (x1000) •	Bestuur en ondersteuning € 15.333 •	Veiligheid €  2.599 •	Verkeer, vervoer en waterstaat €  5.009 •	Economie €    550 •	Onderwijs €  3.435 •	Sport, cultuur en recreatie €  5.358 •	Sociaal domein € 23.790 •	Volksgezondheid en milieu €  8.215 •	Volkshuisvesting ROSV €  4.366 Totale lasten	 			€ 68.655 3. Hoeveel betaalde ik in 2022 aan: •	OZB € 429 •	Afvalstoffenheffing € 321 •	Rioolheffing € 277 4. Waar bleef over? (x1000) •	Realisatie Focus met ambitie € 2.079 •	Realisatie uitgelopen projecten	€ 3.392 •	Doorontwikkeling/nieuwe projecten €   730 •	In spaarpot € 2.762