Gemeenteraad stemt in met de Lokale Energie Strategie

Op maandag 17 juni stemde de gemeenteraad met een ruime meerderheid in met de Lokale Energie Strategie (LES) Kaag en Braassem. De raad ging ook akkoord met het voorstel om naast grootschalige energie opwek kleine windmolens te stimuleren. In de LES staat onder andere hoe we als gemeente energie kunnen besparen en kunnen overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen als zon en wind. Het besluit markeert een belangrijke stap in de richting van een duurzaam Kaag en Braassem. De gemeente gaat intensief door met besparen en isoleren, en van start met de mogelijkheden voor duurzame energie opwek.

Routekaart tot 2030

De gemeente wil in 2030 veel minder CO2 uitstoten door het energieverbruik te verlagen en over te stappen op energie uit duurzame bronnen. Hoe we dat gaan doen staat beschreven in de LES. De LES is onze routekaart tot 2030 voor het besparen van energie, het isoleren van onze huizen en bedrijven, aardgasvrij verwarmen, duurzaam vervoeren en de opwek van energie uit zon en wind. Wethouder Dolf Kistemaker: “Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en experts hebben we gekeken naar hoe we als gemeente energie kunnen besparen, waar we energie kunnen opwekken, en onder welke voorwaarden we dat gaan doen. Door de betrokkenheid en inbreng van onze inwoners staat er nu een strategie die op steun kan rekenen van de gemeenteraad. Daar ben ik trots op”.


Met elkaar energie besparen

De gemeente blijft fors inzetten op het besparen van energie door huizen en bedrijven goed te isoleren en inwoners te motiveren om over te stappen naar een warmtepomp of een elektrische auto. Het isolatieprogramma Kaag en Braassem, de wijkuitvoeringsplannen, en lokale, collectieve warmtenetten helpen inwoners de nodige stappen te zetten. Een intensieve samenwerking met energiecoaches en energiecoöperaties is daarbij onmisbaar. Voor meer bewustwording en zichtbaarheid is er de duurzaamheidskrant, zijn er activiteiten als informatiebijeenkomsten en dit jaar voor het eerst ook de deelname aan de Nationale Klimaatweek. De gemeente speelt zelf ook een voorbeeldrol en wil inventariseren hoe zij zelf nog meer kan besparen en verder kan verduurzamen.


Duurzame energie opwekken

Verder bevat de LES een voorkeursscenario met zonne- en windenergie. Het scenario stimuleert lokale initiatieven, zoals zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen, en het ontwikkelen van kleine zonneparken langs wegen en lege gronden bij bedrijventerreinen. Daarnaast is grootschalige opwek nodig. Daarom zijn drie gebieden genoemd langs de N207 en de A4 voor windturbines en zon op land.

“De gebieden waar we aan de slag kunnen zijn nu duidelijk. Het college gaat hard aan de slag om binnen deze kaders tot een nadere invulling te komen. In samenwerking met de omgeving en partners gaan we kijken naar hoe we de afgesproken doelstellingen kunnen behalen voor duurzame energie opwek”, aldus Kistemaker.

Met de vaststelling van de Lokale Energie Strategie ging de gemeenteraad ook akkoord met het voorstel om naast grootschalige energie opwek kleine windmolens te stimuleren, ook buiten het bouwvlak van een bestemmingsplan. De maximale ashoogte van de kleinste windmolen is 15 meter. De grootste kleine windmolen heeft een ashoogte tot 45 meter.


Inwoners centraal in vervolgstappen

De gemeente is nu aan zet om de vastgestelde strategie verder te vertalen naar projecten die aansluiten op de huidige acties. De vertaling wordt het liefst weer in samenwerking gemaakt met de samenleving. Kistemaker: “Door het afgelopen participatietraject hebben we een sterke groep actieve en betrokken inwoners om ons heen verzameld met verschillende visies, overtuigingen en ideeën. We hopen dat zij ons blijven helpen in de vervolgstappen. Ook bij het activeren van andere inwoners uit Kaag en Braassem. Inwoners en bedrijven zijn namelijk van harte uitgenodigd om hun ideeën en initiatieven die bijdragen aan de uitvoering van de LES met ons te delen”.

Wilt u meer weten over de LES? Ga voor meer informatie naar www.energievoorkaagenbraassem.nl.