Het wijzigingsdocument van de Omgevingsvisie Kaag en Braassem ligt ter inzage

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad de eerste Omgevingsvisie van onze gemeente vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe we als gemeente willen ontwikkelen en is beschreven hoe we gezamenlijk de opgaven en doelen willen aanpakken. Bij de vaststelling is besloten om het document op een aantal onderwerpen nog concreter te maken. In het afgelopen jaar is dit gebeurd en nu liggen de wijzigingen van de Omgevingsvisie ter inzage, in één wijzigingsdocument.

In dit wijzigingsdocument kunt u vinden wat voorgesteld wordt om te wijzigen in de Omgevingsvisie die in oktober 2020 is vastgesteld. In de overzicht wordt weergegeven waar de voorgestelde wijzigingen vandaan komen en waarom dit aangepast dient te worden.

Waar en hoe kunt u reageren

Het wijzigingsdocument van de Omgevingsvisie ligt ter inzage voor een ieder, van woensdag 29 september tot woensdag 10 november. Dit document kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer: NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB2-ONT1. De eerder vastgestelde Omgevingsvisie kunt u ook vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de aparte website: omgevingsvisie Kaag en Braassem (in de browsers van Google Chrome en Firefox. Internet Explorer werkt minder goed).

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Deze kunt u schriftelijk indienen, of via de website www.kaagenbraassem.nl/contact.

Wat betekenen de wijzigingen voor u?

In de Omgevingsvisie is het grote oppervlakte van onze gemeente opgedeeld in een aantal gebiedstypen: De kernen, het buitengebied, de bedrijventerreinen en het glastuinbouwgebied. Ieder gebied heeft zijn eigen kernwaarden en uitgangspunten. Een verdere uitwerking van deze gebiedstypen wordt als bijlage aan de Omgevingsvisie toegevoegd. Deze geven meer inzicht in de uitgangspunten en activiteiten per gebied van onze gemeente.

In de programma’s van een gebied wordt weergegeven welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan en hoe we willen sturen bij ontwikkelingen. Concreet betekent dat voor u dat u kunt inzien welke activiteiten u wel of niet kunt organiseren in een bepaald gebied. Dat kan helpen bij het ontwikkelen van een initiatief bijvoorbeeld. Denk hierbij aan de volgende activiteiten:

  • Het organiseren van evenementen, rekening houdend met verschillende groottes en kernwaarden per gebied.
  • Welke (neven)activiteiten kunnen agrariërs ontplooien.
  • Hoe sturen we bij de ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen.