Hulp gezocht voor nieuw zwemstrand in Roelofarendsveen/Oude Wetering

Begin dit jaar is er een petitie, georganiseerd door een inwoner uit Roelofarendsveen, gehouden waarin werd opgeroepen om een zwemplek te ontwikkelen. Deze petitie is door 707 inwoners ondertekend. Hieruit heeft het college de conclusie getrokken dat er behoefte is om een nieuwe zwemplek te realiseren die ook geschikt is voor onze jongste inwoners. Het college heeft hierop besloten om ambtelijke kracht beschikbaar te stellen om inwoners en ondernemers die hiermee aan de slag willen te ondersteunen. De initiatiefnemer van de petitie heeft aangegeven geen trekker te willen zijn van het vervolgproces. Om die reden is de gemeente op zoek naar inwoners en ondernemers die samen met de gemeente de plannen verder willen uitwerken.

Alhoewel er op dit moment geen uitgewerkt plan, kaders of budget is, wordt ons college van burgemeester en wethouders voorgesteld opdracht te geven om samen met initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) uit de gemeente na te denken over dit vraagstuk en dit uit te werken in een plan dat zorgt voor heldere kaders.

De gemeente heeft wel al nagedacht over dit vraagstuk en in kaart gebracht waar een dergelijk proces mee te maken gaat krijgen. Daarnaast heeft de gemeente alvast twee locaties bekeken die, op basis van de bij de gemeente bekende informatie, potentie bieden. Dit betekent overigens niet dat een eventueel nieuwe zwemplek op één van deze locaties moet komen maar biedt wellicht wel houvast, of een startpunt in de zoektocht.

Verwachtingsmanagement

 • Het lijkt in eerste instantie niet realistisch om een zwemplek te realiseren in de ‘binnenwateren’ (de sloten en wateren die niet direct op de Braassem/Wijde Aa zijn aangesloten. Dit heeft met name te maken met eisen voor de waterkwaliteit. Een goede waterkwaliteit kan hier niet (zonder grote investeringen) gerealiseerd worden. De ervaring van Omgevingsdienst Midden-Holland is dat dergelijke plekken met grote regelmaat worden afgekeurd op de waterkwaliteit.
 • De doorlooptijd om te komen tot een formele zwemplek is twee jaar. Dit heeft met name te maken met de onderzoeken van de waterbeheerder die veel tijd in beslag nemen. De aanleg van de zwemplek kan wel al eerder starten.
 • Om te komen tot een natuurzwemplek is de gemeente grotendeels afhankelijk van andere (overheids)instellingen en vastgelegde procedures. Het kan zijn dat een negatief besluit van een andere organisatie leidt tot vertraging dan wel ‘stranden’ van het initiatief.
 • De grondpositie van de gemeente is beperkt. Voor de realisatie van een goede zwemplek lijkt het nodig om hierin samen te werken met particuliere grondeigenaren dan wel met het Rijksvastgoedbedrijf.

Kaders

 • Het initiatief is van en voor de inwoners en ondernemers. Wel zal de gemeente daar waar mogelijk ondersteunen en faciliteren. Na realisatie van de zwemplek zal de locatie in het beheer worden opgenomen.
 • De initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) treden als trekker op voor de realisatie van een natuurzwemplek en zetten zich onder andere in voor het realiseren van draagvlak voor de te maken plannen.
 • Binnen de kern Roelofarendsveen zijn twee zoekgebieden waarvan de gemeente op dit moment van mening is dat die potentie hebben voor de realisatie van een zwemplek. Het gaat om de locaties: Groenewoudsekade/Wijde Aa en Noordkade/Braassemermeer.
 • Locaties buiten deze zoekgebieden kunnen aangedragen worden maar dienen verder getoetst worden door de verantwoordelijke instanties (Omgevingsdienst West-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland, provincie, Rijkswaterstaat, gemeente en afhankelijk van de locaties andere partijen).
 • Op dit moment is er geen budget gereserveerd voor de realisatie van een zwemplek. Om de benodigde investeringen te doen zal er vanuit de initiatiefnemers dan wel de gemeente (raadsbevoegdheid) budget beschikbaar moeten worden gesteld om de benodigde investeringen te doen en voor beheer en onderhoud van de zwemplek.
 • De direct omwonenden/nabijgelegen organisaties worden betrokken bij de realisatie van de zwemplek. Voor de locatie Noordkade is reeds gesproken met de omwonenden in het participatietraject Braassemboulevard. Uit het toetsingskader dat uit dit participatietraject is voortgekomen, blijkt dat een zwemstrandje/steiger past binnen deze locatie. Er zal echter nadere afstemming moeten plaatsvinden met de verschillende stakeholders om te komen tot een passend plan.

Wat vragen wij

Zoals hierboven aangegeven is er op dit moment nog geen budget gereserveerd. Dit betekent dat er eerst toegewerkt moet worden naar een besluit van het college en de gemeenteraad. Om een besluit te nemen moeten in iedergeval de volgende zaken helder zijn:

 • Keuze locatie.
 • Het idee op papier zetten (Hoe moet het eruit komen te zien? Wordt het alleen een zwemplek of moet er ook ruimte voor horeca komen?).
 • Als de locatie en het idee bekend zijn kan de gemeente een haalbaarheidsonderzoek doen en afstemming zoeken met de betrokken (overheid)instanties.
 • De exacte kosten en opbrengsten (uit bijvoorbeeld samenwerking met ondernemers, subsidies etc.) moeten in kaart worden gebracht.
 • Het idee moet worden afgestemd met gebruikers en omwonenden.
 • Na het besluit van de gemeenteraad kan worden overgegaan naar de uitwerking, en zullen de benodigde vergunningen (door de gemeente) worden aangevraagd.
 • De tijdsinvestering is op voorhand lastig te bepalen. Dit zal ook afhankelijk zijn van het ambitieniveau van de plannen en de rol die men voor zichzelf ziet. Tijdens een eerste bijeenkomst zullen hier afspraken over worden gemaakt.

Aanmelden

Wilt u samen met ons een plan uit te werken om de haalbaarheid van een nieuw zwemstrand in kaart te brengen? Meld u dan aan via ons contactformulier, onder vermelding van "Initiatief Zwemstrand ter attentie van T. Dreef".

 

Eventuele zwempleklocatie Noordkade
Eventuele zwempleklocatie Noordkade Roelofarendsveen
 

Eventuele zwempleklocatie Groenewoudsekade
Eventuele zwempleklocatie Groenewoudsekade Roelofarendsveen.