Advies toekomst Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol, onder voorzitterschap van Hans Alders, brengt geen advies uit over de toekomst van Schiphol. De partijen konden niet tot een eensluidende conclusie komen.

Er is een verslag van de resultaten van het overleg opgesteld en naar de minister gestuurd.  De BRS (de bij Schiphol betrokken gemeenten) betreurt dat, maar houdt vast aan hun ingenomen standpunt.

Ook onze gemeente heeft dat standpunt ondersteund:

1. Er ligt een Aldersakkoord uit 2008 waarin afspraken tussen de luchtvaartsector, de gemeenten en de inwoners en milieufederatie zijn neergelegd. Omdat er nog geen wettelijke verankering van die afspraken is, kan er niet handhavend worden opgetreden. In de praktijk worden verschillende afspraken geschonden. Deze gedoogsituatie moet stoppen. Eerst moet een luchtvaartverkeersbesluit worden vastgesteld waarin de 500.000 vliegbewegingen en de nadere afspraken over nachtvluchten, vierde baan regel en het selectief groeien etc. tot 2020 zijn verankerd en kunnen worden gehandhaafd.

2. Er dient helderheid te komen over een aantal thema’s en hun onderlinge samenhang:

Reductie CO2 uitstoot; quick scan over mogelijkheden van landingsbanen in zee; impact van ultrafijnstof; geluidhinder nader beschouwen op verschil meten en berekenen en hinderbeleving nader onderzoeken; veiligheid; gezondheid; nachtvluchten.

3. De luchtvaartnota en de luchtruimherziening dienen gereed te zijn en als input te worden gebruikt voor de verdere discussie over de toekomst van Schiphol.

4. Er dienen harde afspraken te worden gemaakt over de groei van Lelystad en het overhevelen van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad.

5.  De gesprekken over de toekomst van Schiphol en de (beperkte) groeimogelijkheden hervatten als op bovenstaande punten duidelijkheid is verschaft.

Ook de bewoners en de milieufederatie hebben zich achter deze benaderingswijze geschaard.