Begroting 2019 vastgesteld

Maandag 12 november heeft de gemeenteraad de begroting van 2019 officieel vastgesteld. Met de begrotingskrant geven we op hoofdlijnen inzicht in de begrote inkomsten en uitgaven van 2019 en vertellen de collegeleden op welke actuele onderwerpen zij zich in 2019 extra gaan richten.

In de begroting van gemeente Kaag en Braassem gaat in totaal zo’n 58 miljoen om. Met de begrotingskrant ziet u in één oogopslag waar onze inkomsten vandaan komen en waar we het aan uitgeven. Zo ontvangen we niet alleen inkomsten uit bijvoorbeeld de verkoop van grond en verhuur, maar ontvangen we ook een deel van het Rijk. Deze inkomsten geven we grotendeels uit aan onze programma’s: Bestuur, regio en middelen, het sociaal domein en ruimte en leefomgeving. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouder zich voorgenomen om in 2019 een aantal actuele onderwerpen extra aandacht te geven. Zoals het groener maken van onze gemeente, veiligheid, meer ruimte maken voor initiatieven van inwoners en de maatschappelijke agenda.

Hieronder kunt u de begrotingskrant 2019 (pdf) bekijken. De uitgeschreven tekst vindt u onder de foto's. Wilt u de uitgebreide begroting inzien? Ga dan naar de website www.begroting-kaagenbraassem.nl.

Begrotingskrant 2019 Inkomnsten en uitgaven - de uiigeschreven tekst vind u onder de foto's

Begrotingskrant 2019 met collegeleden - de uitgeschreven tekst vindt u onder de foto's

Uitgeschreven tekst Begrotingskrant 2019

Voor u ligt de begroting van 2019. Met deze begrotingskrant ziet u in één oogopslag waar de inkomsten en uitgaven van de gemeente Kaag en Braassem vandaan komen.

Totale inkomsten en uitgaven 58 miljoen

Waar komen onze inkomsten vandaag?

  • 33 miljoen - Rijksoverheid 
  • 25 miljoen - Overige inkomsten: Verhuur, leges en heffingen, verkoop van grond, onroerende zaakbelasting 

Waar geven we het aan uit?

  • 9 miljoen - Bedrijfsvoering gemeentelijke organisatie
  • 3 miljoen - Sparen voor later
  • 4 miljoen - Bestuur, regio en middelen: Openbare veiligheid, dienstverlening, communicatie
  • 22,5 miljoen - Sociaal domein: Zorg en ondersteuning, onderwijs, sport
  • 19,5 miljoen - Ruimte en leefomgeving: Duurzaamheid, recreatie, verkeer en vervoer

Burgemeester Marina van der Velde-Menting

Veiligheid

De aandacht voor een goede aanpak van ondermijning wordt steeds belangrijker. Ook in onze gemeente hebben we te maken met georganiseerde criminaliteit, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van hennepteelt en woonfraude. Als gemeente treden we daar, vaak samen met de politie, in op. We gaan meer aandacht besteden aan ‘awareness’, zodat inwoners en bedrijven beter voorbereid zijn op het herkennen van verdachte situaties.

Schiphol

Ontwikkelingen rond Schiphol moeten we kritisch volgen. Daarom praten we mee over de landelijke luchtvaartnota, de herindeling van het luchtruim en groeimogelijkheden voor Schiphol op basis van de uitkomsten van de milieueffectenrapportage (verwacht november 2018). Ook betrekken we onze inwoners bij het meedenken over deze luchthaven. Denk aan het aantal vliegbewegingen, geluidsoverlast, uitstoot van fijnstof, gevolgen voor het milieu, maar ook economisch belang. Een goede balans daarin is van groot belang. 

Wethouder Inge van der Meer

Vergroening

We wonen in een prachtige gemeente met veel water. Om de dorpen nog meer met elkaar te verbinden, bestaat een initiatief voor 'groene singels'; bestaande wegen en paden die we nog groener willen maken. We bieden ruimte voor ideeën vanuit onze inwoners zoals het inzaaien van bloemrijke bermen, het plaatsen van een Tiny Forest, en het maken van een koppeling over land aan de bestaande Tulpenroute.

Duurzaamheid

De energietransitie is een onderdeel van duurzaamheid. Laten we met elkaar vandaag beginnen, niet morgen! Begin met het isoleren van uw woning. Plaats die tochtstrippen. Gebruik led lampen. Trek die warme trui vaker aan en zet de verwarming een graadje lager. Leg zonnepanelen op uw dak of het dak van de buren. Maar we gaan verder dan dat. Samen met u ontwikkelen we plannen hoe we gemeenschappelijk winst uit de energietransitie kunnen halen. 

Wethouder Yvonne Peters-Adrian

Economie, werk en inkomen

Ondernemers in Kaag en Braassem hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan meer ruimte. Ruimte om een nieuw bedrijf te starten of om binnen de gemeente te groeien. Daar willen wij ons hard voor maken. Samen met onze ondernemers onderzoeken we in 2019 de mogelijkheden om minimaal één nieuw bedrijventerrein te realiseren. 

Milieu en afval

Ook in 2019 blijven we ons inzetten voor een schoon Kaag en Braassem. Dat doen we onder andere door ons ‘Afval Anders’ systeem; het scheiden van afval waardoor we waardevolle grondstoffen beter inzamelen en opnieuw kunnen gebruiken. Inwoners die hun afval goed scheiden en daardoor minder restafval overhouden, worden beloond met een lagere afvalstoffenheffing. Zo blijft onze mooie omgeving schoon en toekomstbestendig èn merkt u het ook in uw portemonnee. Helpt u mee?

Wethouder Floris Schoonderwoerd

Onderwijs, wonen en sport

Van energie-onvriendelijke schoolgebouwen naar toekomstbestendige, duurzame en multifunctionele gebouwen waarin kinderen niet alleen samen leren, maar ook samen leven. Investeren in kinderen is investeren in de toekomst. Zo ontwikkelen we in 2019 bijvoorbeeld een gebiedsvisie voor het Sportpad op de grens van Roelofarendsveen en Oude Wetering. Dit doen we in samenwerking met de Tweesprong, sportverenigingen, onderwijsinstellingen, kinderopvang en de woningbouwvereniging. 

Maatschappelijke agenda

Kaag en Braassem is uniek in Nederland met de innovatieve manier waarop we het sociale domein ingericht hebben. We blijven ons inzetten om alle zorg goed te organiseren en in te spelen op veranderingen in onze samenleving. Inwoners en verenigingen weten goed wat zij nodig hebben en wij willen hen daarin ondersteunen om dat mogelijk te maken. Zorg voor elkaar!

Wethouder Petra van der Wereld-Verkerk

Financiën

Geld maakt niet gelukkig, maar is wel nodig om onze ambities te realiseren. En er zijn veel ambities meegegeven aan het college in de opdracht ‘Focus met Ambitie’ als onderdeel van de samenwerkingsagenda. Niet alle ambities kunnen tegelijk opgepakt en uitgevoerd worden. Daarom maakt de gemeenteraad in 2019 keuzes over de investeringen die wij willen doen en gaan de eerste ambities ook uitgevoerd worden. 

Participatie

We zijn enthousiast om samen met inwoners en initiatiefnemers onze leefomgeving nog mooier te maken. We bieden daarom ruimte aan inwoners om samen te denken, samen te doen, samen te leren en samen besluiten te nemen. Niet voor niets heet onze samenwerkingsagenda ‘Maak Meedoen Mogelijk’. Hiervoor gaan we onder andere aan de slag met ‘Right to Challenge’ en onderzoeken we andere vormen van meedoen zoals digitale democratie, een raadspanel en dorpsbudgetten.