Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurderorganisaties

De gemeente, MeerWonen, Woondiensten Aarwoude en de huurdersorganisaties Huurders MeerWonen en Bewonersbelangen Aarwoude hebben afgelopen 13 december de prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. In deze afspraken wordt vastgelegd wat de woningcorporaties en huurdersorganisaties bijdragen aan het (woon)beleid in de gemeente.

Samen bouwen aan de toekomst

De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken samen prestatieafspraken op basis van de woningwet 2015. De drie partijen hebben in 2016 gekozen voor het opstellen van een raamwerkovereenkomst voor 4 jaar met specifieke prestatieafspraken per jaar. Deze afspraken moeten jaarlijks voor 15 december aangeboden worden aan de minister. Wethouder Floris Schoonderwoerd, verantwoordelijk wethouder: “We zijn er trots op dat het ook dit jaar weer gelukt is om samen tot deze afspraken te komen. In goed overleg zijn er brede afspraken gemaakt op onder andere het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg en leefomgeving. Bouwen aan de toekomst, dat doe je samen!”

Investeren in duurzaamheid

Met de woningcorporaties is afgesproken flink extra te investeren in duurzaamheid. In de 4 jaren van de raamwerkovereenkomst wordt in totaal 10 miljoen euro in de duurzame staat van de woningvoorraad -het totale aantal bestaande woningen- geïnvesteerd. Ook de huurdersorganisaties Huurders MeerWonen en Bewonersbelangen Aarwoude vinden verduurzaming van de bestaande woningen, naast duurzame nieuwbouw, van groot belang. “We zijn blij met onze woningen, ze zijn in goede staat en we wonen er prettig. Onze woningen zijn nog niet allemaal even duurzaam, maar er is al veel verbeterd. We juichen deze prestatieafspraken toe en kijken uit naar de verdere verduurzaming van onze woningen.” Daarnaast is aandacht besteed aan het opzetten van een monitor om de resultaten van de afspraken te kunnen volgen.

Bouwen van meer sociale huurwoningen

Het bouwen van meer sociale huurwoningen is en blijft een prioriteit. MeerWonen directeur-bestuurder Peter Hoogvliet ziet in de gemaakte afspraken de bevestiging dat alle partijen nieuwbouw van sociale huurwoningen onverminderd belangrijk vinden. “De druk op de woningmarkt is hoog en bouwen blijft het beste instrument om doorstroming op gang te brengen”, aldus Hoogvliet. Zelf realiseert MeerWonen in 2019-2020 44 sociale huurwoningen in plandeel OpDreef 2 van Braassemerland in Roelofarendsveen. Ook zijn de voorbereidingen voor nog twee projecten van 49 woningen binnen de gemeente in volle gang. Danny Visser, directeur-bestuurder van Woondiensten Aarwoude geeft aan: “In de prestatieafspraken hebben we veel ambities opgeschreven voor de komende jaren. Voor ons als corporatie staan de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van sociale huurwoningen altijd voorop. Aan betaalbaarheid hebben we de afgelopen jaren al veel gedaan, maar de beschikbaarheid van woningen loopt helaas wel terug. In de komende jaren zullen we samen moeten zoeken naar extra bouwlocaties in Kaag en Braassem om dat op te lossen.”

Stimuleren van doorstroming

Het inzetten van lokaal maatwerk om doorstroming te bevorderen en lokale problemen op te lossen is een instrument waarvoor in 2019 nieuwe afspraken met de woningcorporaties gemaakt gaan worden. Met dit instrument kan aan inwoners uit de eigen gemeente of kern met voorrang een woning worden toegewezen. In totaal mag de woningcorporatie maximaal 25 % van het aantal verhuringen via lokaal maatwerk toewijzen. Het beperken van de huurlasten door het passend toewijzen van woningen en voldoende beschikbaar hebben van betaalbare woningen voor de groep die een beroep kan doen op een sociale huurwoning staat centraal in de afspraken. Samen met de partners wordt gewerkt aan sluitende afspraken om huisuitzetting te voorkomen en snel te signaleren en oplossingen te zoeken bij huurachterstand en schuldenproblematiek.

Huisvesting maatschappelijke opvang

Er liggen in de toekomst extra uitdagingen voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen in de wijken. De maatschappelijke opvang en beschermd wonen moet steeds meer geregeld worden binnen de gemeentes zelf. In 2019 wordt verder gesproken over de huisvesting van personen die multiproblematiek hebben (een combinatie van ernstige problemen zoals verwaarlozing, schulden, huiselijk geweld, sociaal isolement etc.) en een bijzondere plek nodig hebben om te wonen. Dit is een wettelijke taak voor iedere gemeente. De woningcorporaties hebben afgesproken – onder voorwaarden – hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie zoals de prestatieafspraken op www.stichtingmeerwonen.nl/over-ons/prestatieafspraken en https://woondienstenaarwoude.nl/prestatieafspraken-2019-getekend/.