Aanbestedingen

Als de gemeente Kaag en Braassem leveringen, diensten of werken aanbesteedt, is die informatie te vinden op de aanbestedingskalender  of op TenderNed. Het gaat dan om informatie over nationale en Europese aanbestedingen. De manier waarop werken, diensten en leveringen aanbesteed worden is aan regels gebonden. Dit is te verdelen in Europese, nationale en gemeentelijke regelgeving.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Kaag en Braassem

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is belangrijk voor gemeenten. Er is veel aandacht voor de (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit spelen hierin een grote rol. Professioneel inkopen levert mogelijke besparingen op en leidt tot verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten. 

Professionalisering van de aanbestedingspraktijk is niet alleen een kwestie van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. In 2010 heeft de VNG hierover een convenant gesloten met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van het aanvullend beleid is om richting te geven aan de aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering te ondersteunen en meer uniformiteit tussen gemeenten te bevorderen. Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van kracht. Dat is de voornaamste reden om het beleid opnieuw te formuleren en vast te stellen.

Lees hier het Inkoop- aanbestedingsbeleid (pdf). 

Verschillende vormen van aanbesteden

Aanbesteden kan in verschillende vormen, met het volgen van verschillende procedures.

Europese aanbestedingsprocedure

Bij een Europese aanbesteding zijn er een aantal vastgelegde procedures afhankelijk van de aanbestedingsvorm. Het volgen van de Europese aanbestedingsprocedure is verplicht bij werken bij een bedrag van € 5.225.000,- ex BTW en hoger, en bij diensten en leveringen bij een bedrag van € 209.000,- ex BTW. Deze bedragen worden elke twee jaar bijgesteld door de Europese Commissie van de Europese Gemeenschap. Deze kunt u terugvinden op de website www.pianoo.nl, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken. 

Openbaar aanbesteden

Een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt via de Aanbestedingskalender en waarop iedereen kan inschrijven.

Openbaar aanbesteden met voorafgaande selectie

Een aanbesteding met voorafgaande selectie is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waarbij een ieder zich als gegadigde kan melden. En waarvoor ten minste één, maar niet meer dan het aantal gegadigden vermeld in de bekendmaking, kunnen worden uitgenodigd.

Meervoudig onderhands aanbesteden

Een onderhandse aanbesteding is een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste drie natuurlijke of rechtspersonen tot inschrijving wordt uitgenodigd. Het uit te nodigen aantal is meestal niet meer dan vijf.

Enkelvoudig onderhands

Bij deze vorm van aanbesteden is in principe helemaal geen sprake van een aanbesteding omdat slechts met één partij onderhandeld wordt over de opdracht. Deze vorm van ‘aanbesteding’ wordt ook wel ‘één op één benadering‘ of ‘gunning uit de hand’ genoemd. Dit is geen geregelde aanbestedingsvorm. Deze vorm wordt vaak toegepast bij kleine en eenvoudige opdrachten.