Contractering sociaal domein en jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp, ondersteuning en welzijn. Daarnaast zijn gemeenten vanaf 2022 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijk zorg. 

Voor de opdrachten Inburgering, Ondersteuning en Hulpmiddelen werkt de gemeente samen met de gemeenten Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop. Diverse opdrachten in het sociaal domein zijn opnieuw aanbesteedt voor het jaar 2022 en verder. In 2019 zijn hierover participatiebijeenkomsten gehouden. Inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders en nieuwe aanbieders hebben meegedacht over de samenstelling van de nieuwe afspraken. Daarnaast zijn ook andere organisaties betrokken, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden. Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan op de website van Alphen aan den Rijn.

Ondersteuning en Hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners voor ondersteuning terecht bij de Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek, met de volgende leden: Kwadraad, Gemiva, Activite, de Binnenvest, Ipse de Bruggen, Kwintes. In het najaar neemt de nieuwe partij die de ondersteuning vanaf 1 januari 2022 gaat uitvoeren contact met hen op.

Inwoners met een Wmo-indicatie kunnen gebruik maken van hulpmiddelen, zoals een scootmobiel en een rolstoel. Vanaf 1 januari 2022 worden deze hulpmiddelen geregeld via Welzorg en Medipoint. Voor mensen met een PGB-voorziening verandert er niets.

Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor inburgering. Hiervoor hebben gemeenten Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop samen een aanbesteding gedaan. Asielstatushouders die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden, krijgen vanaf dan inburgeringsonderwijs aangeboden bij ‘Echt Nederlands’. 

Jeugdhulp

Diverse gemeenten in de regio Holland-Rijnland werken samen voor de inkoop van de benodigde hulpverlening. De gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn kopen een deel van de jeugdhulp samen in. Op het gebied van gesloten plaatsing, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis worden de diensten gezamenlijk ingekocht. De 'ambulante jeugdhulp' en 'jeugdhulp met verblijf' besteedt Kaag en Braassem zelf aan. Net als Alphen aan den Rijn. We kopen lokaal in. Zo stemmen we ons jeugdbeleid meer af op de lokale situatie.

Onder ambulante jeugdhulp valt:

  • jeugdhulp via het Kernteam Kaag en Braassem
  • jeugdhulp op locatie (begeleiding of behandeling bij een jeugdhulpaanbieder, bijvoorbeeld de ggz)
  • daghulp op locatie van de aanbieder (denk aan een medisch kinderdagverblijf)
  • jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige (binnen gezin, school en dergelijke).

Onder jeugdhulp met verblijf valt:

  • pleegzorg
  • gezinsgerichte opvang (vormen van verblijf die en gezinssituatie benaderen en geen pleegzorg zijn zoals gezinshuizen en zorgboerderijen)
  • overige jeugdhulp met verblijf (verblijf met behandeling of verblijf gerericht op zelfstandigheid zoals begeleid wonen)..

Aansluiten op lokale situatie

Kaag en Braassen geeft lokale invulling aan de jeugdhulp, op een manier die past bij onze maatschappelijke agenda. Daarnaast willen we met deze inkoop de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders bevorderen en meer verbinding met lokale partners tot stand brengen. Nieuwe aanbieder(s) moeten aansluiten op de vragen van onze inwoners, nieuwe oplossingen bieden die specifiek passen bij onze inwoners en inspelen op hoe we hier wonen, werken en leven. Kortom: hulpverlening op zijn 'Kaag en Braassems'. Heel specifiek voor deze gemeente. De lijnen zijn zo korter en mensen weten elkaar te vinden. Woont u in de gemeente Kaag en Braassem en wilt u meer weten over de inkoop van jeugdhulp? E-mail uw vraag dan naar inkoopjeugdhulp@kaagenbraassem.nl