Bestemmingsplannen

De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt.

Elk bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • In de regels staat aangegeven hoe gebouwd mag worden binnen een bepaalde bestemming en op welke manier de grond gebruikt mag worden.
  • De verbeelding is de kaart van het gebied waar de functies (bestemmingen) op staan.
  • In de toelichting vindt u uitleg over het bestemmingsplan en het gebied en vindt u ook aanvullende onderzoeken.

Raadplegen en inzien bestemmingsplannen

Definitieve en ontwerpbestemmingsplannen kunt u:

  • inzien in het gemeentehuis; hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken met één van onze klantadviseurs in het gemeentehuis via 071 332 72 72
  • raadplegen via de landelijke website www.Ruimtelijkeplannen.nl. In de zoekbalk typt u het adres en klik op ‘Zoeken’. In de rechterkolom verschijnt het bestemmingsplan dat van toepassing is op uw adres.

Uitzonderingen 

Vanaf 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. Ook de bestemmingsplannen van de gemeente Kaag en Braassem vindt u terug op Ruimtelijkeplannen.nl, met onderstaande uitzonderingen:

  • Braassemerland: er wordt gewerkt aan een herziening; een aantal deelplannen vindt u al wél op ruimtelijkeplannen.nl
  • Derde tuinbouw gebied; er wordt gewerkt aan een herziening.

Op lange termijn zijn ook deze bestemmingsplannen op Ruimteplannen.nl te vinden.

Waarom is een bestemmingsplan belangrijk?

Een bestemmingsplan kan bijvoorbeeld belangrijk zijn wanneer u een huis koopt of bedrijfspand wil bouwen en wilt uitzoeken welke (ver)bouwmogelijkheden er zijn. Kijk daarbij ook altijd naar de mogelijkheden in de directe omgeving. Misschien zijn er nieuwe bouwplannen in uw omgeving die mogelijk effect kunnen hebben op uw woonkwaliteit of huiswaarde. Of u wilt een andere functie in uw pand. Kan dat? In het bestemmingsplan worden dit soort zaken geregeld.

Procedure

Een bestemmingsplan doorloopt de fasen Ontwerp, Vastgesteld en Geldend. De procedure die nodig is om een ruimtelijk plan zoals een bestemmingsplan vast te stellen, is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. In deze wet staat ook vermeld met welke partijen en overheden er overlegd moet worden bij het opstellen van het plan.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd, zowel in gedrukte vorm als digitaal. Alle bestemmingsplannen die ter inzage liggen, worden bekend gemaakt via Overheid.nl > bekendmakingen Kaag en Braassem. U kunt de ontwerpbestemmingsplannen ook zien op een plattegrond op Overheid.nl .  

Bekendmakingen per email ontvangen of app downloaden

Op de website Over uw buurt | Overheid kunt u zich abonneren op de e-mailservice, een app downloaden of de bekendmakingen online inzien.

Reageren

U kunt reageren als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Nadat alle reacties zijn verwerkt, stelt het college aan de gemeenteraad voor om het plan vast te stellen. Als u een zienswijze heeft ingediend wordt u uitgenodigd om, als u daar behoefte aan heeft, te komen inspreken tijdens de raadsavond. De gemeenteraad is het uiteindelijke bevoegde gezag dat het bestemmingsplan vaststelt. Bent u het daarmee niet eens, dan kunt u tegen de vaststelling van het bestemmingsplan binnen 6 weken in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, mits u tijdens de ter inzage termijn een zienswijze hebt ingediend (kenbaar gemaakt).