Bouwen en verbouwen

Asbest verwijderen, bestemmingsplan op aanvraag, constructieve gegevens, inrit of uitrit aanleggen, inzien vergunningen, kadastrale informatie, melding start/gereed vergunning sloopmelding, monument verbouwen, omgevingsvergunning, ontheffing geluidhinder, planschade, principeverzoek, rioolaansluiting aanvragen, straatnaamsuggestie, tijdelijke verkeersmaatregelen.

 • Asbest verwijderen, melden

  Meld het eerst bij het Omgevingsloket.nl voordat u asbest gaat verwijderen. U krijgt een bewijs waarmee u bij de gemeentewerf gratis veilig verpakkingsmateriaal kan ophalen.

 • Bestemmingsplan op aanvraag

  Als u grond of een gebouw anders wilt gaan gebruiken of er iets wilt bouwen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Is uw plan in strijd met het bestemmingsplan, dan is er het mogelijk hiervan af te wijken met een bestemmingsplan op aanvraag.

 • Bestemmingsplannen

  De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt.

 • Blijverslening

  Een blijverslening vraagt u aan om uw woning levensloopbestendig te maken en u (in de toekomst) langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. U vraagt de blijverslening schriftelijk aan bij de gemeente.

 • Constructieve gegevens, omgevingsvergunning

  Aanleveren tekeningen en berekeningen.

 • Inrit of uitrit aanleggen

  Als u een in- en uitrit wilt aanleggen naar een garagebox, berging of parkeerplaats op uw eigen terrein, heeft u hiervoor een vergunning nodig

 • Kadastrale informatie

  Twijfelt u aan de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren? Dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond.

 • Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

  Voor over te dragen openbare ruimte bij (nieuw)bouwprojecten hanteert de gemeente de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte). Indien een ontwikkelaar de openbare ruimte conform de LIOR heeft ingericht kan deze overgedragen worden aan de gemeente.

 • Lopende aanvragen en inzien vergunningen

  U kunt zien welke omgevingsvergunningen zijn aangevraagd, ter inzage liggen op het gemeentehuis en welke zijn verleend.

 • Melding start/gereed vergunning sloopmelding, verzoek bouwcontrole

  Iemand met een vergunning voor het bouwen (omgevingsvergunning) van een bouwwerk moet de start van de werkzaamheden én de voltooiing van het bouwwerk bij de gemeente melden.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, asbest verwijderen of een boom wilt kappen.

 • Ontheffing geluidhinder

  Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Planschade

  Planschade is schade die is veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

 • Principeverzoek

  Bij een principeverzoek legt u uw bouwplan voor aan de gemeente zonder dat u direct een omgevingsvergunning aanvraagt.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Wanneer lozing van regenwater op oppervlaktewater of in de bodem binnen het eigen perceel niet mogelijk is.

 • Straatnaam, suggestie

  De gemeente zorg voor namen voor nieuwe straten en pleinen. U kunt een suggestie voor een nieuwe straatnaam doorgeven aan de gemeente.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen, melding

  Als u tijdelijk de openbare weg wilt stremmen of (gedeeltelijk) wilt afsluiten moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente.