Bestemmingsplan op aanvraag

In een bestemmingsplan staan de regels over het gebruik van de grond en de gebouwen daarop. Als u grond of een gebouw anders wilt gaan gebruiken of er iets wilt bouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Uw plan wordt dan getoetst aan het bestemmingsplan.

Heeft u (bouw)plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Deze plannen kunnen soms toch vergund worden, met een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. In het gemeentelijke Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening staat in welke gevallen eventueel medewerking kan worden verleend. Wilt u vooraf laten toetsen of uw plannen die afwijken van het bestemmingsplan haalbaar zijn, dan kunt u een principeverzoek indienen.

Omgevingswet zorgt voor bestemmingsplanstop

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) vervalt dan. Dit heeft gevolgen voor verzoeken om bestemmingsplannen te wijzigen. Wij kunnen als gemeente dan geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen. Dat betekent dat er een ‘bestemmingsplanstop’ wordt aangekondigd. Wij willen benadrukken dat dit geen bouwstop betreft, maar enkel een procedurestop.

Bestemmingsplannen die vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage gelegd worden, kunnen nog volgens de huidige wet- en regelgeving afgehandeld worden. Plannen die na die datum worden gepubliceerd vallen onder het nieuwe regime van de Omgevingswet. Kijk voor meer informatie op deze pagina

Voor of na 1 januari 2024 in procedure

Als op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt, heeft de gemeente automatisch een tijdelijk omgevingsplan, bestaande uit de gemeentelijke bestemmingsplannen en verordeningen. Op termijn worden alle bestemmingsplannen vervangen door één groot omgevingsplan voor de gehele gemeente. Bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de wet- en regelgeving die nu geldt. Voor plannen die vanaf 1 januari 2024 ter inzage worden gelegd, geldt de Omgevingswet en dan worden er andere eisen gesteld aan uw aanvraag.

Als u een postzegelbestemmingsplan (ook wel ‘bestemmingsplan op aanvraag’) nodig heeft voor de door u beoogde ontwikkeling, adviseren wij u in te schatten of het gaat lukken om het ontwerpbestemmingsplan voor 1 januari 2024 opgesteld en in procedure gebracht te hebben. We begrijpen als dit vragen oproept en zijn uiteraard bereid u hierbij te helpen. Neem voor advies hierover contact met ons op via ons contactformulier.

Gang van zaken

De gemeente adviseert om altijd eerst een principeverzoek in te dienen, voordat een bestemmingsplan op aanvraag wordt ingediend.

Opstellen bestemmingsplan

De aanvrager huurt een bureau in om  het bestemmingsplan op te stellen. Een bestemmingsplan omvat in ieder geval een toelichting, een verbeelding en regels. Afhankelijk van het plan kunnen er ook onderzoeken bij horen, zoals bodem-, akoestisch-, of flora- en fauna-onderzoek. Nadat de aanvraag voor een bestemmingsplan is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een bericht met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.

Controle en vooroverleg met partners

Als het bestemmingsplan compleet is, wordt het voornemen om te starten met de procedure gepubliceerd in de Staatscourant en het digitale Gemeenteblad. Het bestemmingsplan wordt gecontroleerd op verschillende onderdelen zoals bestaand beleid, milieu en juridische kwaliteit. Hiervoor vraagt de gemeente ook extern advies aan bij de Omgevingsdienst West-Holland. Het gevolg kan zijn dat er meer onderzoeken uitgevoerd moeten worden zoals speciale onderzoeken op locatie of dat het aangeleverde bestemmingsplan verder aangepast moet worden. Daarna houdt de gemeente vooroverleg met de wettelijke partners, bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap, de Provincie Zuid-Holland en maatschappelijke organisaties zoals de GGD. Dit vooroverleg kan ook leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Ondertussen stelt de gemeente een concept anterieure overeenkomst op waarin verdere afspraken tussen de aanvrager en de gemeente worden vastgelegd. 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

Na het vooroverleg worden de reacties van de partners in het bestemmingsplan verwerkt en spreken we op dat moment van een ontwerpbestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders besluit om het ontwerpbestemmingsplan in procedure te nemen wat tot gevolg heeft dat het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage komt te liggen op het gemeentehuis en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ook dit besluit wordt bekend gemaakt op Overheid.nl. Iedereen kan gedurende deze zes weken zienswijzen indienen tegen dit voorgenomen bestemmingsplan. Dit betekent dat men aan kan geven waarom hij van mening is, dat het bestemmingsplan op aanvraag niet, of anders moet worden vastgesteld. Tegelijkertijd tekenen de gemeente en de aanvrager de eerder opgestelde anterieure overeenkomst.

Als deze zes weken voorbij zijn, worden de zienswijzen beantwoord. Dit kan eventueel nog inhoudelijke gevolgen hebben voor het bestemmingsplan waardoor het plan opnieuw aangepast moet worden. Het college neemt dan opnieuw een besluit om het bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad.

Vaststelling door gemeenteraad

De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Bij het nemen van een beslissing maakt de gemeenteraad  een afweging tussen belangen van de aanvrager en degene(n) die een zienswijze indienen. De gemeenteraad kan besluiten het bestemmingsplan niet, ongewijzigd of gewijzigd vast te stellen.

Bekendmakingen vaststelling bestemmingsplan

Als er zienswijzen tegen het voorgenomen bestemmingsplan binnenkomen, neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Hierbij houdt zij een belangenafweging tussen belangen van de aanvrager en degene die de zienswijze indienen.De gemeenteraad kan besluiten het bestemmingsplan niet, ongewijzigd of gewijzigd vast te stellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan op aanvraag wordt bekend gemaakt:

  • binnen 2 weken na vaststelling
  • binnen 6 weken na vaststelling, als door Gedeputeerde Staten of de inspecteur een zienswijze is ingediend en deze niet is overgenomen
  • binnen 6 weken als bij de vaststelling wijzigingen in het plan zijn aangebracht, anders dan op grond van een zienswijze van Gedeputeerde Staten of de inspecteur
  • binnen 7 weken na vaststelling als Gedeputeerde Staten of de minister een reactieve aanwijzing hebben gegeven. Een reactieve aanwijzing is een bindend besluit dat delen uit het bestemmingsplan verwijdert (regels en/of delen van de verbeelding).

Mogelijkheid tot beroep

Na de bekendmaking komt het vastgestelde bestemmingsplan op aanvraag weer zes weken ter inzage te liggen. Gedurende deze termijn is het mogelijk voor belanghebbenden om beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te stellen.

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn of (als beroep bij de Raad van State is ingesteld) op het moment dat op het beroep is beslist.

Indienen

Op dit moment kunnen wij geen nieuwe aanvragen in behandeling nemen, vanwege de Omgevingswet. Kijk voor meer informatie op deze pagina

Kosten

Aan de behandeling van een bestemmingsplan op aanvraag zijn legeskosten verbonden, deze staan in de Legesverordening op overheid.nl. Als het nodig is om voor de behandeling van het bestemmingsplan op aanvraag adviezen van derden te vragen, worden de legeskosten verhoogd met de kosten van die adviezen.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie over een bestemmingsplan op aanvraag, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.