Bestemmingsplan op aanvraag

Als u grond of een gebouw anders wilt gaan gebruiken of er iets wilt bouwen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Uw plan wordt dan getoetst aan het bestemmingsplan. Het kan zijn dat uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente heeft in sommige gevallen echter mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken. Een daarvan (de zwaarste procedure) is een bestemmingsplan op aanvraag.

De gemeente adviseert om altijd eerst een principeverzoek in te dienen, voordat een bestemmingsplan op aanvraag wordt ingediend.

Gang van zaken

Nadat de aanvraag voor een bestemmingsplan is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. De aanvrager stelt zelf het bestemmingsplan op, of huurt een bureau in om dit voor hem te doen. Een bestemmingsplan omvat in ieder geval een toelichting, een verbeelding en regels. Afhankelijk van het plan kunnen er ook onderzoeken bij horen, zoals bodem-, akoestisch-, of flora- en fauna-onderzoek.

Als het bestemmingsplan compleet is, wordt het voornemen om te starten met de procedure gepubliceerd in de Staatscourant en het digitale Gemeenteblad. Daarna is er vooroverleg met de wettelijke partners, bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap en Gedeputeerde Staten en maatschappelijke organisaties.

Na het vooroverleg volgt een ontwerpbestemmingsplan, waarin de reacties verwerkt zijn. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Iedereen kan gedurende deze zes weken zienswijzen tegen dit voorgenomen bestemmingsplan indienen. Dit betekent dat men aan kan geven waarom hij van mening is, dat het bestemmingsplan op aanvraag niet, of anders moet worden vastgesteld.

Als er zienswijzen tegen het voorgenomen bestemmingsplan binnenkomen, neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Hierbij houdt zij een belangenafweging tussen belangen van de aanvrager en degene die de zienswijze indienen.De gemeenteraad kan besluiten het bestemmingsplan niet, ongewijzigd of gewijzigd vast te stellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan op aanvraag wordt bekend gemaakt:

  • binnen 2 weken na vaststelling
  • binnen 6 weken na vaststelling, als door Gedeputeerde Staten of de inspecteur een zienswijze is ingediend en deze niet is overgenomen
  • binnen 6 weken als bij de vaststelling wijzigingen in het plan zijn aangebracht, anders dan op grond van een zienswijze van Gedeputeerde Staten of de inspecteur
  • binnen 7 weken na vaststelling als Gedeputeerde Staten of de minister een reactieve aanwijzing hebben gegeven. Een reactieve aanwijzing is een bindend besluit dat delen uit het bestemmingsplan verwijdert (regels en/of delen van de verbeelding).

Na de bekendmaking komt het vastgestelde bestemmingsplan op aanvraag weer zes weken ter inzage te liggen. Gedurende deze termijn is het mogelijk voor belanghebbenden om beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te stellen.

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn of (als beroep bij de Raad van State is ingesteld) op het moment dat op het beroep is beslist.

Meenemen

Als bestemmingsplan op aanvraag wordt behandeld zijn de volgende gegevens in ieder geval noodzakelijk:

  • een schriftelijke aanvraag die is ondertekend en ten minste de naam en het adres van de aanvrager, de dagtekening en een aanduiding van het besluit waarom wordt gevraagd bevat
  • adres van het gebouw of perceel
  • omschrijving van het gewenste gebruik of van de gewenste aanlegwerkzaamheden
  • situatietekening waarop het gebouw of perceel is aangegeven
  • bestemmingsplan
  • benodigde onderzoeken.

Tijdens de behandeling van de aanvraag kan het voorkomen dat om aanvullende gegevens wordt verzocht.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie over een bestemmingsplan op aanvraag, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met één van onze klantadviseurs in het gemeentehuis. Dat kan via e-mail info@kaagenbraassem.nl, met vermelding van uw telefoonnummer. Een klantadviseur neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.   

Kosten

Aan de behandeling van een bestemmingsplan op aanvraag zijn legeskosten verbonden, deze staan in de Legesverordening. Als het nodig is om voor de behandeling van het bestemmingsplan op aanvraag adviezen van derden te vragen, worden de legeskosten verhoogd met de kosten van die adviezen.