Bestemmingsplannen

De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Een bestemmingsplan kan bijvoorbeeld belangrijk zijn wanneer u een huis koopt of bedrijfspand wil bouwen en wilt uitzoeken welke (ver)bouwmogelijkheden er zijn. Kijk daarbij ook altijd naar de mogelijkheden in de directe omgeving. Misschien zijn er nieuwe bouwplannen in uw omgeving die mogelijk effect kunnen hebben op uw woonkwaliteit of huiswaarde. Of u wilt een andere functie in uw pand. In het bestemmingsplan worden dit soort zaken geregeld.

Raadplegen en inzien bestemmingsplannen

Elk bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • In de regels staat aangegeven hoe gebouwd mag worden binnen een bepaalde bestemming en op welke manier de grond gebruikt mag worden.
  • De verbeelding is de kaart van het gebied waar de functies (bestemmingen) op staan.
  • In de toelichting vindt u uitleg over het bestemmingsplan en het gebied en vindt u ook aanvullende onderzoeken.

Definitieve en ontwerpbestemmingsplannen kunt u:

  • inzien in het gemeentehuis; hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken in het gemeentehuis via 071 332 72 72
  • raadplegen via de landelijke website www.Ruimtelijkeplannen.nl. Nadat u op de knop ‘Plannen zoeken’ heeft geklikt, typt u in de zoekbalk het adres. Door vervolgens op het adres dat verschijnt of het vergrootglas te klikken, komt u uit op het gewenste adres. Ook ziet u het bestemmingsplan dat van toepassing is op het adres dat u heeft gezocht.

Procedure

Een bestemmingsplan doorloopt de fasen ontwerp, vastgesteld en geldend. De procedure die nodig is om een ruimtelijk plan zoals een bestemmingsplan vast te stellen, is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. In deze wet staat ook vermeld met welke partijen en overheden er overlegd moet worden bij het opstellen van het plan.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd, zowel in gedrukte vorm als digitaal. Alle bestemmingsplannen die ter inzage liggen, worden bekend gemaakt via de website Overheid.nl - Berichten over uw buurt. U kunt de ontwerpbestemmingsplannen ook zien op een plattegrond.

Bekendmakingen per email ontvangen of app downloaden

Op de website Overheid.nl - Berichten over uw buurt kunt u zich abonneren op de e-mailservice, een app downloaden of de bekendmakingen online inzien.

Reageren

U kunt reageren als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Nadat alle reacties zijn verwerkt, stelt het college aan de gemeenteraad voor om het plan vast te stellen. Als u een zienswijze heeft ingediend wordt u uitgenodigd om, als u daar behoefte aan heeft, te komen inspreken tijdens de raadsavond. De gemeenteraad is het uiteindelijke bevoegde gezag dat het bestemmingsplan vaststelt. Bent u het daarmee niet eens, dan kunt u tegen de vaststelling van het bestemmingsplan binnen 6 weken in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, mits u tijdens de ter inzage termijn een zienswijze hebt ingediend (kenbaar gemaakt).