Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

Voor over te dragen openbare ruimte bij (nieuw)bouwprojecten hanteert de gemeente de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte). Indien een ontwikkelaar de openbare ruimte conform de LIOR heeft ingericht kan deze overgedragen worden aan de gemeente.

In de gemeente Kaag en Braassem zijn er regelmatig in- en uitbreidingslocaties, zoals nieuwbouwprojecten, waarbij de openbare ruimte na realisatie wordt overgedragen aan de gemeente Kaag en Braassem. De gemeente heeft dan deze ruimte in eigendom en zorgt voor het beheer en onderhoud.

Overdragen openbare ruimte aan gemeente

Om de overdracht naar de gemeente voorspoedig te laten verlopen hanteert de gemeente de LIOR. In de LIOR staan de kwaliteitseisen die de gemeente stelt aan de (her)inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast dient de LIOR als technische leidraad voor alle werkzaamheden in de reeds bestaande openbare ruimte van de gemeente. De LIOR biedt een goede basis van de geldende, veelal technische kwaliteitseisen voor het openbaar gebied. Deze LIOR-eisen worden ter beschikking gesteld aan externe ontwikkelende partijen en gebruikt bij het opstellen van een anterieure overeenkomst of exploitatieplan voor gronden die als openbaar gebied worden overgedragen aan de gemeente. De LIOR geeft de gemeente de zekerheid dat de aan de gemeente over te dragen openbare ruimte de gewenste duurzame kwaliteit kent en in de toekomst goed in beheer en onderhoud valt te nemen. Het overdragen van de openbare ruimte aan de gemeente is voor beide partijen kosteloos indien voldaan wordt aan de eisen conform de LIOR.

De LIOR wordt steeds geactualiseerd, versie 6.0 is de meest recent versie, deze is door het College in 2016 vastgesteld. Bekijk de LIOR in het raadsinformatiesysteem (iBabs).

Private grond   

Indien een externe ontwikkelende partij ervoor kiest geen openbare ruimte over te dragen aan de gemeente maar dit als private grond te gaan inrichten en beheren, dan gelden de eisen uit de LIOR in beginsel niet. Het niet aan de gemeente overdragen van de openbare ruimte, door deze in een VvE als particulier gedeelde gronden te beheren, heeft gevolgen voor de gemeente en toekomstige eigenaren van de hieraan gelegen woningen.

Voor de gemeente betekent dit dat zij deze gronden niet hoeft te beheren en onderhouden. De gemeente verzorgt geen gladheidsbestrijding op privéwegen en het huisvuil moet worden aangeboden langs de openbare weg.

Voor de toekomstige bewoners is het gevolg dat zij gezamenlijk eigenaar worden van dit privéterrein. Het beheer en onderhoud van de wegen, parkeerplaatsen, riolering, groen, buitenverlichting, bruggen, duikers, technische installaties inclusief de elektrakosten zullen door de eigenaren zelf, conform een eigen tuin, moeten worden betaald en te zijner tijd ook moeten worden vervangen. Ook moet vanwege het verleggen van alle juridische aansprakelijkheden naar deze eigenaren, zichtbaar zijn dat het geen openbare ruimte betreft maar een eigen weg of privéterrein. Door het niet voldoen aan de technische eisen vanuit de LIOR doen zich in de praktijk soms problemen voor waarvoor de particuliere eigenaren financieel verantwoordelijk zijn. Voorbeelden zijn zettings- en rioolproblemen door onvoldoende voorbelasting, een onvoldoende kwaliteit van de wegverharding en onvoldoende groen.