Omgevingsvergunning

Wie wil bouwen, renoveren of verbouwen, een boom wil kappen, een aanlegvergunning nodig heeft, een pand brandveilig wil gebruiken of wil afwijken van het bestemmingsplan, heeft een omgevingsvergunning nodig. De vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in één omgevingsvergunning. Deze vergunning kunt u digitaal aanvragen op de website Omgevingsloket online. U kunt op deze website ook een melding van bijvoorbeeld sloop, water en brandveilig gebruik doen.

Omgevingsvergunning of vergunningvrij

Een dakkapel, uitbouw of garage bouwen kan in veel gevallen zonder een vergunning. Voor verbouwingen aan de achterkant van uw woning heeft u meestal geen vergunning nodig.

Op Omgevingsloket online kunt u een check doen of uw bouwwerk vergunningvrij of met vergunning uitgevoerd kan worden. Kijk voor meer informatie in de Publieksbrochure vergunningvrij bouwen op rijksoverheid.nl.

Op Omgevingsloket online kunt u:

  • de vergunning- en meldingplicht checken
  • online voor alle werkzaamheden binnen een project één vergunning aanvragen.

De gemeente:

  • bekijkt of uw aanvraag goed is ingevuld
  • beoordeelt uw aanvraag en kijkt of deze voldoet aan de indieningsvereisten en technische eisen
  • publiceert de ingekomen aanvraag en het besluit op uw aanvraag in de plaatselijke weekkrant
  • laat binnen 8 weken (reguliere procedure) of 6 maanden (uitgebreide procedure) weten of u een vergunning krijgt.

Bijzonderheden

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? De gemeente heeft in sommige gevallen mogelijkheden om van een bestemmingsplan af te wijken.

Monument verbouwen

Voor verbouwingen of uitbreidingen van een monument is vaak naast de eventuele omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ook een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument nodig. Kijk voor informatie bij Monument verbouwen

Sloopmelding doen

Voor de sloop of verwijdering van asbesthoudend materiaal moet u altijd een melding indienen via Omgevingsloket online. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.

In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • u verwijdert als particulier hechtgebonden asbesthoudende platen tot een maximum van 35 m2 per kadstraal perceel
  • uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

Intrekken omgevingsvergunning

Wordt er geconstateerd dat u nog niet gestart bent of al geruime tijd geen handelingen heeft verricht ten aanzien van de verleende vergunning, dan kan de gemeente overgaan tot het intrekken van de verleende vergunning. U ontvangt dan bericht over het voornemen tot intrekken van de vergunning. U wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voornemen tot intrekken. Indien u niet reageert op het voornemen of uw redenen niet voldoende worden geacht om de vergunning te verlenen, gaan wij over tot het definitief intrekken van de omgevingsvergunning. Van het definitieve besluit ontvangt u een bericht. Tegen het definitieve besluit staat beroep en bezwaar open. Indien er wordt besloten uw vergunning te verlengen, worden er leges geheven volgens de actuele legesverordening.

Inzien omgevingsvergunning

Wilt u stukken van een omgevingsvergunning inzien, dan maakt u een afspraak inzien vergunningen.

Meer informatie

Voor specifieke gevallen blijft maatwerk geboden en volgt een beoordeling per aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de klantadviseurs, telefonisch via 071 332 72 72 of e-mail via info@kaagenbraassem.nl.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten die worden aangevraagd. Voor sommige activiteiten zijn vaste bedragen opgenomen in de legesverordening, voor andere zijn de bedragen gerelateerd aan de bouwkosten. U vindt deze in de Legesverordening.