Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State gesteld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) strijdig is met de Europese natuurwetgeving. Die wetgeving bepaalt dat er vooraf zekerheid moet bestaan over de effecten van activiteiten op de zogeheten Natura 2000-gebieden. Deze zekerheid biedt het PAS niet, omdat er bij dit programma vooruitgelopen wordt op de toekomstige positieve effecten van maatregelen. Aangezien er volgens de Raad van State geen garantie is dat de maatregelen uit het PAS uiteindelijk leiden tot positieve effecten, is het PAS buiten werking verklaard.

Gevolgen

Wat de exacte gevolgen zijn van de uitspraak voor lopende plannen/projecten waarbij stikstof vrijkomt is nog onbekend, maar het raakt in elk geval een groot aantal sectoren (o.a. woningbouw, industrie, landbouw en infrastructuur). Door de provincies en het Rijk wordt gewerkt aan nieuwe beleidslijnen. Ook worden er afspraken gemaakt hoe en onder welke voorwaarden weer toestemmingen kunnen worden verleend totdat er een nieuwe, structurele oplossing beschikbaar is. Tot die tijd heerst er veel onzekerheid over dit onderwerp, ook bij de Omgevingsdienst West-Holland. Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op de website van de Omgevingsdienst West-Holland www.odwh.nl.