Principeverzoek

Een bestemmingsplan regelt wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? De gemeente heeft in sommige gevallen mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken. Een daarvan is een bestemmingsplan op aanvraag.

De gemeente adviseert om altijd eerst een principeverzoek in te dienen, voordat een bestemmingsplan op aanvraag wordt ingediend. Bij een principeverzoek legt u uw bouwplan voor aan de gemeente zonder dat u direct een omgevingsvergunning aanvraagt. Op deze manier kunt u, voordat het plan in detail wordt uitgewerkt, informeren of de gemeente in principe positief tegenover uw voorgenomen bouwplannen staat en of de gemeente bereid is het geldige bestemmingsplan te wijzigen als dat nodig is voor het bouwplan. 

Het antwoord op uw principeverzoek geeft slechts een indicatie van de haalbaarheid van het plan en/of milieutechnische componenten. Het voordeel van een principeverzoek is dat u niet direct een (bouw)plan tot in detail hoeft uit te werken met de daarbij behorende kosten. Daarnaast kan een gedeelte van de gemaakte kosten van het principeverzoek later worden verrekend met de kosten van een omgevingsvergunning. U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen binnen 26 weken na de reactie van de gemeente op het principeverzoek.

Principe verzoek indienen

Stap 1 : Melden

Voordat u een principeverzoek indient, is het verstandig om het initiatief eerst bij de gemeente te melden bij een van onze klantadviseurs. Dit vooroverleg is gratis. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 071 3327272 of per e-mail info@kaagenbraassem.nl.

Stap 2: Principe verzoek indienen

Na de melding neemt u zelf een besluit of u een principeverzoek indient of niet. Als u besluit een principeverzoek in te dienen is, dan kunt u digitaal of per post een principeverzoek bij ons indienen. U vult daarvoor het formulier principeverzoek (pdf) in. Aanvullend levert u de situatieschets, een plattegrond en een gevelaanzicht aan.

Bij indiening per post, graag alle documenten in tweevoud aanleveren. Ook is een duidelijke beschrijving nodig van de toe te passen materialen en kleuren. Voeg eventueel foto's bij. Hoe nauwkeuriger de gegevens zijn, des te concreter onze reactie op uw principeverzoek is. Stuur al uw informatie naar gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen of e-mail de stukken naar info@kaagenbraassem.nl.

Stap 3: Behandeling van uw verzoek

Nadat u het principeverzoek heeft ingediend, wordt het principeverzoek getoetst. Uw principeverzoek wordt vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld; onder meer stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu. Hierbij houden we rekening met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. U krijgt binnen 6 tot 12 weken bericht over het besluit.

Bij een positief standpunt adviseert de gemeente met welke ruimtelijke procedure u het meest geholpen bent. Dit kan een wijziging van het bestemmingsplan zijn (postzegelbestemmingsplan), maar in sommige gevallen is een omgevingsvergunning met afwijking voldoende.

Openbaarheid van een principeverzoek

Het collegebesluit wordt (digitaal) openbaar gemaakt en dus ook bepaalde gegevens van het betreffende perceel. Daarnaast zijn gemeenten in Nederland verplicht (Wet Openbaarheid van Bestuur) om derden informatie te geven als zij daar naar vragen.

Kosten

Aan de behandeling van een principeverzoek zijn legeskosten verbonden. Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bedraagt € 336,75. Indien het principeverzoek wordt ingetrokken of niet behandeld wordt, bedraagt het tarief € 64,40.