Principeverzoek

Een bestemmingsplan regelt wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? De gemeente heeft in sommige gevallen mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken. Een daarvan is een bestemmingsplan op aanvraag.

De gemeente adviseert om altijd eerst een principeverzoek in te dienen, voordat een bestemmingsplan op aanvraag wordt ingediend. Bij een principeverzoek legt u uw bouwplan voor aan de gemeente zonder dat u direct een omgevingsvergunning aanvraagt. Op deze manier kunt u, voordat het plan in detail wordt uitgewerkt, informeren of de gemeente in principe positief tegenover uw voorgenomen bouwplannen staat en of de gemeente bereid is het geldige bestemmingsplan te wijzigen als dat nodig is voor het bouwplan. 

Het antwoord op uw principeverzoek geeft slechts een indicatie van de haalbaarheid van het plan en/of milieutechnische componenten. Het voordeel van een principeverzoek is dat u niet direct een (bouw)plan tot in detail hoeft uit te werken met de daarbij behorende kosten.

Betreft uw voornemen het toevoegen van één of meerdere woningen? Het aantal woningen dat nog gerealiseerd kan worden in de gemeente Kaag en Braassem is beperkt. Elke woning die toegevoegd wordt aan de woningvoorraad moet afgestemd worden met Holland Rijnland, en met name regio Oost (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem). De gemeente Kaag en Braassem stuurt daarom meer en meer op kwaliteit van plannen. Deze kwaliteit kan op verschillende manieren bewerkstelligd worden:

  • het toevoegen van een in de gemeente ontbrekend woningtype (o.a. zorg-, senioren- en/of (sociale) huurwoning);
  • het verwijderen van een onwenselijke bestemming (bijvoorbeeld een bedrijfsbestemming met een hoge milieucategorie en/of binnen een dorpskern);
  • het realiseren van ruimtelijke kwaliteitswinst (bijvoorbeeld door het toepassen van de ‘ruimte voor ruimte’-regeling).

In procedure voor of na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 

Het is van belang om een inschatting te maken of het mogelijk is om een ontwerpbestemmingsplan te publiceren voor 1 januari 2024. Dit heeft te maken met de Omgevingswet die vanaf volgend jaar geldt. Dit is een nieuwe wet op het gebied van ruimtelijke ordening in Nederland. Als uw ontwerpbestemmingsplan voor 1 januari 2024 wordt gepubliceerd, dan kan de procedure worden afgerond onder de huidige wet- en regelgeving. Lukt het niet om voor deze datum het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te leggen, dan zal uw aanvraag moeten voldoen aan de eisen die de Omgevingswet stelt.

Als gemeente hanteren wij een richtdatum dat het niet realistisch is dat aanvragen die na 1 september 2023 worden ingediend nog kunnen worden gepubliceerd voor 1 januari 2024. Dit betreft een algemene inschatting. Het blijft maatwerk per aanvraag. Zo kan het liggen aan de omvang, complexiteit of de kwaliteit van de aanvraag of publicatie voor 1 januari 2024 realistisch is.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het realiseren van uw initiatief? Dan dient u een aanvraag te doen voor 1 januari 2024 als u uw aanvraag nog behandeld wilt hebben onder de huidige- wet en regelgeving. Hiervoor geldt dus niet het moment van publiceren, maar het moment van aanvragen. 

We begrijpen als dit vragen oproept en zijn uiteraard bereid u hier meer over te vertellen. Neem voor advies hierover contact met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op via ons contactformulier of het algemene telefoonnummer 071-3327272

Principeverzoek indienen

Stap 1: Melden

Voordat u een principeverzoek indient is het verstandig om het initiatief eerst bij de gemeente te melden bij één van onze medewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit (gratis) vooroverleg, ook wel informatieverzoek genoemd, vraagt u aan via ons contactformulier. Er kan dan op voorhand al een inschatting gemaakt worden of het realistisch is om een principeverzoek in te dienen. Als die inschatting positief voor u uitvalt, ontvangt u van de behandelend ambtenaar digitaal het benodigde invulformulier dat bij een principeverzoek hoort.

Stap 2: Principeverzoek indienen

Na het vooroverleg neemt u uiteraard zelf een besluit of u een principeverzoek indient of niet. Als u besluit een principeverzoek in te dienen, dan kunt u dat digitaal of per post doen. Stuur al uw informatie naar gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen, via het contactformulier of info@kaagenbraassem.nl. Voorwaarde bij het indienen van een principeverzoek is het invullen van het invulformulier. Aanvullend dient u een duidelijke beschrijving van het voornemen, een situatieschets en waar mogelijk plattegronden, aanzichten en/of foto’s aan te leveren. Hoe completer het verzoek is, des te concreter onze reactie op uw principeverzoek zal zijn.

Stap 3: Behandeling van uw verzoek

Nadat u het principeverzoek heeft ingediend, wordt het principeverzoek getoetst. Uw principeverzoek wordt vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld; onder meer stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu. Hierbij houden we rekening met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. U kunt binnen 6 tot 12 weken bericht over het besluit verwachten.

Bij een positief standpunt adviseert de gemeente met welke ruimtelijke procedure u het meest geholpen bent. Dit kan een wijziging van het bestemmingsplan zijn (postzegelbestemmingsplan), maar in sommige gevallen is een omgevingsvergunning met afwijking voldoende.

Openbaarheid van een principeverzoek

Het collegebesluit wordt (digitaal) openbaar gemaakt en dus ook bepaalde gegevens van het betreffende perceel. Daarnaast zijn gemeenten in Nederland verplicht (Wet Openbaarheid van Bestuur) om derden informatie te geven als zij daar naar vragen. Om problemen in een later stadium te voorkomen, wordt er bij de beoordeling van een principeverzoek een brief meegezonden. Deze brief verzoeken wij u te verspreiden onder de direct omwonenden zodat zij door u persoonlijk en tijdig op de hoogte worden gebracht van de plannen.

Kosten

Aan de behandeling van een principeverzoek zijn legeskosten verbonden.

  • Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bedraagt € 361,55.
  • Indien het principeverzoek wordt ingetrokken of niet behandeld wordt, bedraagt het tarief 67,75 .