Karakteristiek pand, gebied of object

In gemeente Kaag en Braassem zijn rijksmonumenten en karakteristieke objecten en gebieden. Met de aanduiding ‘karakteristiek' geeft de gemeente aan dat een pand, gebied of object waardevol is en wil behouden en beschermen tegen gehele of gedeeltelijke sloop.

Erfgoedregister

In gemeente Kaag en Braassem kennen we 95 karakteristieke panden en objecten en 4 karakteristieke gebieden. Deze kunt u raadplegen in de bijlage van de bekendmaking van het gemeentelijk Erfgoedregister op overheid.nl.

 • Met een karakteristiek pand wordt bedoeld een gebouw een woonhuis, een schuur of verglijkbaar.
 • Met een karakteristiek object wordt bedoeld een kunstwerk, een brug, een sluis of verglijkbaar.
 • Een karakteristiek gebied is een gebieden dat van belang is vanwege hun cultuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waarde.

Tot en met 2020 stonden deze geregistreerd als gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht. 

Omschrijving in erfgoedregister

In het erfgoedregister staan de (redengevende) omschrijvingen. Bent u van mening dat de omschrijving niet goed vermeld staat in het erfgoedregister? Geef dan uw opmerkingen door via ons contactformulier. De gemeente beschikt graag over de juiste en volledige informatie en onderzoekt aan de hand van uw opmerkingen of de beschrijving aangepast moet worden.

Aanwijziging status karakteristiek object

Iedereen die van mening is dat een bepaald bouwwerk of aangelegde structuur zo bijzonder is dat het aangewezen zou moeten worden als karakteristiek pand of object, kan een verzoek indienen. U hoeft niet de eigenaar of rechtspersoon van een stichting of vereniging te zijn. U kunt een voorstel indienen voor:

 • onroerende zaken (gebouwen, bruggen, gedenkteken)
 • aangelegde structuren (park, tuin, begraafplaats)
 • archeologische vindplaats.

Voorwaarden

 • Het object staat in de gemeente Kaag en Braassem
 • Als rechtspersoon kunt u aantonen, via statuut of stichtingsacte, dat behoud en bescherming wordt nagestreefd (indien van toepassing)
 • Als u geen eigenaar of rechtspersoon bent en een locatie wilt voordragen, omschrijf dan welk contact u met de eigenaar heeft gehad
 • Bent u geen eigenaar dan kunt u bij afwijzing van uw verzoek geen bezwaar of beroep instellen.

Aan een beschermd object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, kijk voor informatie bij Bijzonderheden.

Aanvraag aanwijzing status

Vermeld op uw aanvraag:

 • welke relatie u tot het object heeft
 • adres of locatie van beoogd pand
 • functie (of voormalige functie) van beoogd pand
 • reden van de aanvraag en een toelichting
 • beschrijf contact met eigenaar (indien van toepassing).

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

 • kopie statuut van vereniging of stichting waaruit blijkt dat behoud en bescherming van het pand wordt nagestreefd (indien van toepassing)
 • foto’s van object.

Aanwijzing status karakteristiek object aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning.

Aanvraag laten vervallen status

Indien u de status van een karakterstiek object wilt laten vervallen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via het formulier:

Laten vervallen status karakteristiek object via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning.

Besluit

U ontvangt binnen 2 weken een reactie. Het besluit kan 4 tot 6 maanden duren.

Bijzonderheden

 • Aan een beschermd object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor het (ver)bouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning (omgevingsloket.nl) nodig. U logt in via DigiD of eHerkenning. Bij iedere aanvraag wordt gekeken of het geen afbreuk doet aan de karakteristieke waarde zoals die beschreven is in het Erfgoedregister op overheid.nl. Uw aanvraag gaat voor advies naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
 • Voor karakteristieke panden, objecten en binnen een karakteristiek gebied geldt een algemeen sloopverbod. Dit betekent dat voor alle sloopwerkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Het sloopverbod heeft alleen betrekking op de panden en objecten zoals omschreven in het Erfgroedregister op overheid.nl. Het sloopverbod geldt zogezegd ook in de karakteristieke gebieden. Deze gebieden zijn veelal vastgelegd in de bestemmingsplannen en die kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op Ruimtelijke Plannen zijn deze gebieden nog gekenmerkt als 'beschermd dorpsgezicht'.
 • Als eigenaar van een karakteristiek pand of object kunt u via het restauratiefonds.nl een financiering aanvragen.

Vooroverleg

Neem vooraf contact op met de gemeente en voorkom dat u voor verrassingen komt te staan. In een vooroverleg kunt u uw plannen toelichten eventueel samen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zo kunnen wij, of leden van de commissie, u adviseren wat wenselijk is en wat niet en het proces van de aanvraag omgevingsvergunning mogelijk bespoedigen.