Omgevingswet zorgt voor bestemmingsplanstop

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) vervalt dan. Dit heeft gevolgen voor verzoeken om bestemmingsplannen te wijzigen.

De komst van de Omgevingswet zorgt voor een overgangsperiode

Wij kunnen als gemeente dan geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen. Dat betekent dat er een ‘bestemmingsplanstop’ wordt aangekondigd. Wij willen benadrukken dat dit geen bouwstop betreft, maar enkel een procedurestop.

Bestemmingsplannen die vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage gelegd worden, kunnen nog volgens de huidige wet- en regelgeving afgehandeld worden. Plannen die na die datum worden gepubliceerd vallen onder het nieuwe regime van de Omgevingswet.

Het wijzigen van een bestemmingsplan vraagt een goede voorbereiding en tijd. Wij hanteren daarom een overgangsperiode. In deze periode van vier maanden nemen wij geen nieuwe bestemmingsplannen meer in procedure. Die periode is ingegaan op 1 september 2023.

Heeft u een initiatief waarbij het bestemmingsplan gewijzigd moet worden?

Is het u niet gelukt om voor 1 september 2023 een complete aanvraag in te dienen? Dan kan uw aanvraag niet meer behandeld worden volgens de Wro. Er zijn uiteraard wel alternatieven.

Er kan bijvoorbeeld alvast gestart worden met de voorbereiding van een wijziging van het omgevingsplan. Op 1 januari 2024 vormen alle bestaande bestemmingsplannen namelijk automatisch het ‘tijdelijke omgevingsplan’ van onze gemeente. Ook kan medewerking worden verleend met een omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) om af te wijken van het bestemmingsplan. Heeft uw initiatief daarop betrekking? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We vertellen u hier graag meer over.

Voor lopende verzoeken maken we in sommige gevallen een uitzondering

Het gaat dan om initiatieven waarvoor voor 1 september 2023 al een conceptbestemmingsplanwijziging is ingediend. In deze gevallen mogen initiatiefnemers ook ná 1 september 2023 het ontwerpbestemmingsplan compleet maken door bijvoorbeeld de ontbrekende onderzoeken aan te leveren. Daarbij moet wel duidelijk zijn dat de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan vóór 1 januari 2024 haalbaar is. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met en na instemming van de gemeente.

Wilt u een nieuwe dakkapel of een aanbouw?

Is het nodig dat u hiervoor een omgevingsvergunning aanvraagt? Dan verandert er in 2023 niets voor u. Voor dit soort initiatieven hoeft het bestemmingsplan namelijk niet gewijzigd te worden. Voor omgevingsvergunningen geldt echter wel ook een overgangsperiode. Vergunningen die vóór 1 januari 2024 zijn ingediend, worden nog afgehandeld volgens de huidige wet- en regelgeving. Aanvragen die na die datum worden ingediend moeten voldoen aan de vereisten van de Omgevingswet.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van Kaag en Braassem, telefoon 071-3327272 of stuur een e-mail naar info@kaagenbraassem.nl.