De Omgevingswet; minder regels, meer inspraak

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Verschillende wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gaan dan samen in de Omgevingswet. Hierdoor kunnen plannen beter op elkaar afgestemd worden, zijn er minder regels nodig en is er meer ruimte voor particuliere ideeën en lokaal maatwerk. Om een project of activiteit te starten hoeft u dan nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente (of de provincie) een beslissing.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht elke gemeente om een Omgevingsvisie op te stellen waarin de opgaven en ambities van de fysieke en sociale leefomgeving zijn vastgelegd. Op de raadsavond van 20 februari 2019 is daarom een eerste Informatiesessie Omgevingswet gehouden. Deze startbijeenkomst was vooral informatief en gericht op het proces dat gevolgd wordt. U kunt deze bijeenkomst terugkijken in het raadsinformatiesysteem iBabs. Hier vindt u ook de presentatie en een plan van aanpak. 

Voortgang

Om helder te maken wat de stand van zaken in onze gemeente is, hebben we een analyse van onze gemeente gemaakt, eigenlijk een dwarsdoorsnede. In die analyse zien we een aantal trends die we hebben omgezet in mogelijke opgaven.  Tijdens de raadsavond van 17 juni  worden de mogelijke opgaven met de raad besproken. Het kan gebeuren dat er dan opgaven wijzigen, toegevoegd en/of afgevoerd worden. Vervolgens richten we het participatietraject in en gaan we met de inwoners in gesprek over de opgaven en welke opgaven zij zien. Tijdens die vervolgstappen zal er ook aandacht zijn voor hoe de opgaven concreet worden aangepakt.

Planning

Het doel is om een Omgevingsvisie op te stellen en deze uiterlijk december 2019 door de raad vast te stellen.

Meer informatie

Meer informatie van de rijksoverheid over de Omgevingswet vindt u op www.omgevingsportaal.nl.

In het filmpje 'De winst van de Omgevingswet voor de burger' van de Rijksoverheid wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van de Omgevingswet.