De Omgevingswet; minder regels, meer inspraak

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Verschillende wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gaan dan samen in de Omgevingswet. Hierdoor kunnen plannen beter op elkaar afgestemd worden, zijn er minder regels nodig en is er meer ruimte voor particuliere ideeën en lokaal maatwerk. 

Eenvoudiger

Om een project of activiteit te starten hoeft u dan nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente (of de provincie) een beslissing. In het filmpje 'De winst van de Omgevingswet voor de burger' van de Rijksoverheid wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

Op de raadsavond van 20 februari 2019 is een eerste Informatiesessie Omgevingswet gehouden. Deze startbijeenkomst was vooral informatief en gericht op het proces dat gevolgd wordt. U kunt deze bijeenkomst terugkijken in het raadsinformatiesysteem iBabs. Hier vindt u ook de presentatie en een plan van aanpak. Het doel is om een Omgevingsvisie op te stellen waarin de opgaven en ambities van de fysieke en sociale leefomgeving vastgelegd worden en deze uiterlijk december 2019 door de raad vast te stellen.

Meer informatie

Meer informatie van de rijksoverheid over de Omgevingswet vindt u op www.omgevingswetportaal.nl .