MRSV

In de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) vindt u onder andere de dorpsperspectieven en de woonagenda.

Hoe ziet Kaag en Braassem er uit in 2025?

In de toekomst kijken is altijd een beetje science fiction. Maar als we nu niet nadenken over de toekomst, blijven we altijd achter de feiten aanlopen. Dan is de kans klein dat de zaken die we nu organiseren aansluiten bij uw toekomstige wensen en benodigdheden. Regeren is vooruitzien. Maar regeren doen we niet vanuit een ivoren toren. Daarom is de MRSV tot stand gekomen door een participatietraject. Het opstellen van een ruimtelijke structuurvisie valt deels onder de door de landelijke overheid voorgeschreven wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Daarin staat dat in een structuurvisie het ruimtelijk beleid moet worden vastgelegd. Wij vinden echter dat de gebruiker van de ruimte centraal staat en gaan dus verder dan dat. Naast ruimtelijke thema’s stellen we ook maatschappelijke thema’s aan de orde.

Dorpsperspectieven

Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad de actualisatie van de MRSV 2017 vastgesteld. Per thema is de voorgaande visie aangepast naar het meest actuele beleid. Ook de dorpsperspectieven zijn, op basis van bijeenkomsten in de dorpen, opnieuw in uitgebreidere vorm opgesteld. De MRSV staat op ruimtelijkeplannen.nl.

Nota Vereveningsfondsen

De gemeente Kaag en Braassem heeft beleidsambities ten aanzien van de bouw van nieuwe woningen. We willen blijven zorgen voor voldoende kavels voor sociale woningen in de kernen van de gemeente. In de MRSV is de norm aangegeven van minimaal 30% sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten. Doel van deze reserves is tenminste 30% sociale woningbouw te realiseren bij nieuwbouwprojecten en te voorzien in voldoende parkeervoorzieningen bij nieuwbouwontwikkelingen (niet alleen voor sociale woningbouw). Indien niet aan de gestelde normen wordt voldaan zal op basis van een overeenkomst met de initiatiefnemer van een bouwplan een bijdrage aan de betreffende bestemmingsreserve(s) worden afgesproken. Een bijdrage aan de reserve sociale woningbouw moet worden gedaan indien niet voldaan kan worden aan de gestelde norm. Deze bijdrage kan vervolgens worden ingezet bij projecten die meer sociale woningbouw realiseren dan de gestelde norm, dit alles met als doel gemiddeld 30% sociale woningbouw bij nieuwbouw projecten. De bijdrage aan de parkeer-bestemmingsreserve wordt gebruikt om in geval van nieuwbouw in de openbare ruimte ontbrekende parkeergelegenheid aan te leggen.

Naar de Nota Vereveningsfondsen op Overheid.nl.