Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed zijn onder andere gebouwen voor recreatie en sportbeoefening met toebehoren. Ook multifunctionele centra zoals dorpshuizen vallen hieronder.

De gemeente is een proces gestart waarbij we samen met de belanghebbenden zoeken naar wat er nodig is om doelen en activiteiten te ondersteunen, ongeacht waar zij deze activiteiten willen doen. Activiteiten die mensen verbinden en in beweging brengen.

Ander gebruik van maatschappelijk vastgoed

De gemeente krijgt andere vragen op zich af, zoals verzoeken of inwoners dichtbij huis dagbesteding kunnen krijgen. Dat kan alleen als we het maatschappelijk vastgoed anders gaan gebruiken, bijvoorbeeld een sporthal waar overdag dagbesteding wordt georganiseerd. We kijken samen met verenigingen en vrijwilligers hoe we beter samen kunnen werken. Dat past ook bij de mentaliteit die we hier in Kaag en Braassem hebben. Op dit moment zien we dat de beschikbare ruimten in onze gemeente steeds vaker te maken hebben met leegstand. Daarom is een focus nodig op financiering voor de doelen die je bereikt door wat je doet in plaats van financiering omdat je iets bent of hebt. Dit gebeurt zonder bezuinigingsopdracht, het geld dat bij de ene actie vrijkomt komt weer terecht in de 'spaarpot' van het maatschappelijk vastgoed. En kan voor een andere actie weer gebruikt worden. Samen met verenigingen, beheerders van maatschappelijk vastgoed en eigenaren van maatschappelijk vastgoed bekijken we hoe we invulling kunnen geven aan de opgaven uit drie documenten: de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV), Maatschappelijke Agenda (MAG) en het raadsakkoord. Het zijn afspraken die we met inwoners en bestuur samen gemaakt hebben over hoe onze gemeente er uit zou moeten zien en welke doelen daarbij horen.

Afspraken over maatschappelijk vastgoed

  1. De gemeente heeft alleen maatschappelijk vastgoed in bezit, waarvan het gebruik aantoonbaar bijdraagt aan de doelen en resultaten in de maatschappelijke agenda (MAG 2.0). De gemeente stuurt erop, om de verantwoordelijkheid voor dit maatschappelijk vastgoed, over te dragen aan inwoners of organisaties. Dit doel willen wij bereiken door het eigendom van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed over te dragen aan inwoners en organisaties. Voor het maatschappelijk vastgoed dat niet in eigendom kan worden overgedragen, of waar dit geen uitvoerbare optie is, leggen we de exploitatie en het beheer bij inwoners of organisaties en brengt de gemeente een kostprijsdekkende huur in rekening bij de exploitant.
  2. Partijen ontvangen alleen een financiële bijdrage, als de activiteiten in hun vastgoed aantoonbaar bijdragen aan de doelen en resultaten in de maatschappelijke agenda. De gemeente investeert niet meer in stenen, maar alleen in doelen en resultaten. De focus van de gemeentelijke financiële ondersteuning verschuift van een bijdrage voor wat je bent naar een bijdrage voor wat je doet. Dit houdt in dat de structurele ondersteuning van de gemeente gericht is op het realiseren van doelen. Partijen die bijdragen aan de doelen uit de MAG (en hier vastgoed voor nodig hebben), kunnen bij de uitvoerder van de MAG (de Driemaster) een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning van hun activiteiten. Exploitanten en eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen deze partijen huisvesten en daarmee financiële dekking vinden voor de kosten van vastgoed.
  3. Partijen die maatschappelijk vastgoed bezitten, werken samen om te komen tot een efficiënter en vernieuwend gebruik van het vastgoed. Bepalend in gebruik van maatschappelijk vastgoed is vraag en aanbod. De verantwoordelijkheid van de gemeente in het gebruik van maatschappelijk vastgoed ligt in de ondersteuning van exploitanten, beheerders en eigenaren en het leggen van verbindingen om tot een efficiënter en vernieuwend gebruik te komen

Maatwerk

We zijn met alle maatschappelijk vastgoedbeheerders, -exploitanten en -eigenaren in gesprek geweest over het in de MAG 2.0 opgenomen visie over maatschappelijk vastgoed. Naast het delen van informatie over het project hebben wij ook veel informatie opgehaald. Op basis van deze informatie zijn wij tot de conclusie gekomen dat in sommige gevallen een individueel traject of een traject met een klein cluster van partijen nodig is. In zo'n persoonlijk gesprek onderzoeken we samen met de organisatie of het object dat zij nu gebruiken in eigendom overgedragen kan worden. Dat doen we niet zo maar. We zoeken samen naar de afspraken die het best bij de betreffende vereniging/organisatie past. Deze afspraken willen we vastleggen door een recht van opstal of erfpacht te vestigen. Dit gesprek voeren we met elke organisatie afzonderlijk, zodat we echt maatwerk kunnen leveren. In een aantal specifieke gevallen zal het niet lukken om het vastgoed in eigendom door een recht van opstal of erfpacht, aan de partij over te dragen. Daar waar dat niet lukt gaan wij met partijen in overleg over een (meer) evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden. Ook passen wij, waar en indien nodig, de huidige beleidsdocumenten (subsidieverordening, nadere regels en dergelijke) aan.

Maatschappelijk Vastgoed Lening

Een gevolg van de verzelfstandiging is dat dit incourante vastgoed grote investeringen zelf moet zien te financieren. Op dit moment blijkt dat de markt hiervoor geen passende regelingen (leningen) biedt. Marktpartijen stellen namelijk voorwaarden die maatschappelijke instellingen niet kunnen dragen. Om de pieken in uitgaven van vastgoed op te vangen is een buffer nodig. Om aan te sluiten bij de vraag van maatschappelijke instellingen en hen de ruimte te geven om zelf te investeren heeft de gemeente een speciale leenfaciliteit voor maatschappelijk vastgoed die is vastgelegd in de verordening Stimuleringslening Maatschappelijk vastgoed.  U kunt de Maatschappelijk Vastgoed (MaVa) lening aanvragen met het Aanvraagformulier MaVa lening (doc). De gemeente toetst de aanvraag. Als u aan alle voorwaarden voldoet krijgt u een toewijzingsbrief voor de MaVaLening. Vervolgens kunt u de aanvraag digitaal indienen op www.svn.nl ; de toewijzingsbrief moet dan toegevoegd worden. De toewijzing is pas definitief als de financiële toets door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting positief is.