Planning Omgevingsvisie

Wat is de planning voor het maken de Omgevingsvisie?

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Die wet verplicht gemeenten om een visie te maken voor de toekomst van de gemeente. Dit is de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen.

Op de raadsavond van 20 februari 2019 is een eerste Informatiesessie Omgevingswet gehouden. Deze startbijeenkomst was vooral informatief en gericht op het plan van aanpak dat gevolgd wordt. Om helder te maken wat de stand van zaken in onze gemeente is, heeft de gemeente vervolgens feiten en cijfers van de gemeente opgehaald. Tijdens de raadsavond van 17 juni presenteerden we de meest opvallende cijfers en gegevens uit de analyse. Vervolgens zijn de opgaven in groepjes besproken. Deze informatie is verder uitgewerkt en besproken tijdens de raadsavond op 23 september. Kijk voor achterliggende documentatie op ons raadsinformatiesysteem iBabs.

Hoe verder?

De komende maanden loopt het participatietraject en gaan we met de inwoners in gesprek over de opgaven. Wij willen de omgevingsvisie klaar hebben voordat de Omgevingswet in werking treedt en deze uiterlijk juni 2020 door de raad vast laten stellen.

 

Uitgelicht