Planning Omgevingsvisie

Wat is de planning voor het maken de Omgevingsvisie?

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Die wet verplicht gemeenten om een visie te maken voor de toekomst van de gemeente. Dit is de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen

Op de raadsavond van 20 februari 2019 is een eerste Informatiesessie Omgevingswet gehouden. Deze startbijeenkomst was vooral informatief en gericht op het proces dat gevolgd wordt. U kunt deze bijeenkomst terugkijken in het raadsinformatiesysteem iBabs. Om helder te maken wat de stand van zaken in onze gemeente is, heeft de gemeente feiten en cijfers van de gemeente opgehaald. Tijdens de raadsavond van 17 juni presenteerden we de meest opvallende cijfers en gegevens uit de analyse. Vervolgens zijn de opgaven in groepjes besproken. Deze informatie wordt verder uitgewerkt. 

Hoe verder?

De eerstvolgende raadsavond over de Omgevingsvisie is op 23 september. Vervolgens richten we het participatietraject in en gaan we met de inwoners in gesprek over de opgaven en welke opgaven zij zien. Tijdens die vervolgstappen zal er ook aandacht zijn voor hoe de opgaven concreet worden aangepakt.

Omgevingsvisie vaststellen

Wij willen de omgevingsvisie klaar hebben voordat de Omgevingswet in werking treedt en deze uiterlijk juni 2020 door de raad vast te stellen.

 

 

Uitgelicht