Bodemdaling

Meer dan 40% van ons totale landoppervlak in Kaag en Braassem  is gevoelig voor bodemdaling. Er zijn dan ook plekken waar de bodem, wanneer we doorgaan op de huidige manier, met circa 60 centimeter gaat dalen in de komende 30 jaar. Verder geeft 52% van de respondenten van het inwonerspanel Kaag en Braassem Spreekt aan last te ervaren van de gevolgen van bodemdaling.

Wilt u meer weten over bodemdaling? Kijk dan ook de video van Deltares https://www.youtube.com/watch?v=oXJkUBxwpvE.

Grote opave

Een groot deel van onze gemeente is gevoelig voor bodemdaling en dit heeft grote gevolgen: wegen verzakken, rioleringsbuizen breken af, er ontstaat wateroverlast en er kan paalrot optreden in houten funderingen. In de omgevingsvisie wordt bodemdaling daarom ook als grote opgave beschreven voor onze gemeente: bodemdaling, al dan niet door veenoxidatie, en haar nadelige gevolgen zoveel mogelijk tegengaan of juist benutten.

Oplossingen

Bodemdaling is een uitdaging voor de toekomst, waarin we voornamelijk met de agrariërs moeten zoeken naar innovatieve oplossingen en nieuwe kansen en verdienmodellen. Ook omdat agrariërs, wanneer ze bodemdaling door veenoxidatie weten tegen te gaan, een enorme bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bij veenoxidatie daalt de bodem namelijk niet alleen: er komen in het proces, relatief gezien, ook veel broeikasgassen vrij waaronder koolstofdioxide (CO2) en lachgas (N20). 

Eenvoudige oplossingen voor bodemdaling zijn er niet, wat we wel weten is dat we aan de slag moeten. Met de agrariërs maar ook met vrijwel alle overheden die bij bodemdaling en veenoxidatie betrokken zijn, zoals het hoogheemraadschap Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst West-Holland.

Uitwerking

De gehele uitwerking van de opgave rondom bodemdaling is te lezen vanaf bladzijde 27 van de ontwerp-omgevingsvisie.

Ontwerp Omgevingsvisie >

Dit zijn een aantal andere thema’s die in de omgevingsvisie zijn opgenomen en u wellicht interessant vindt:

  • Energie en grondstoffen in Kaag en Braassem, hoofdstuk 2, vanaf bladzijde 15;
  • Wonen in Kaag en Braassem, hoofdstuk 4, vanaf bladzijde 33;
  • Sociaal Kaag en Braassem, hoofdstuk 6, vanaf bladzijde 51.

Heeft u ideeën?

Graag horen we uw ideeën over dit onderwerp; reageren kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar omgevingsvisie@kaagenbraassem.nl.

Inzageperiode en zienswijze

De Omgevingsvisie en de daarbij behorende stukken lagen van donderdag 21 mei 2020 t/m dinsdag 7 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kon eenieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem.