Dorpsperspectieven

Per kern worden in de omgevingsvisie perspectieven beschreven. Hierin zijn aandachtspunten opgenomen, kernwaarden van de kern die behouden moeten worden en staan toekomstige ontwikkelingen. Vanaf bladzijde 87 van de omgevingsvisie vindt u de dorpsperspectieven.

Ontwerp Omgevingsvisie >

Roelofarendsveen / Oude Wetering

Samen met inwoners wordt gekeken naar concrete ideeën voor verblijven en recreatie langs en over de dijk, de ‘Boulevard Braassemermeer’. We zien aan het Zuideinde nieuwe vormen van horeca, maar dat mag niet ten koste gaan van het woongenot op deze locatie.

Leimuiden

De scheidslijn tussen bebouwing van de kern en het open landschap kan een groengordel worden rondom Leimuiden. De meest logische plek voor eventuele woningbouw in de toekomst zou nog in westelijke richting zijn. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een impuls voor het dorpshart.

Woubrugge

De Oudendijksepolder moet open blijven, zowel ten noorden als ten oosten van de kern. Uitbreiding van het dorp zal dan ook voornamelijk in zuidelijke richting plaatsvinden. Waterrecreatie, aanmeren en verblijven is een kans voor het dorp. De wens voor een IKC in het dorp blijft bestaan.

Hoogmade

De toekomstige uitbreidingsplannen ontwikkelen zich in westelijke richting, ten noorden van de Van Klaverweijdeweg. Wat betreft openbare ruimte zouden de inwoners van Hoogmade graag meer openbare plantenbakken in hun dorp zien, die zij zelf willen onderhouden.

Rijpwetering / Oud Ade

De lokale economie van de dorpen is te versterken door de agrarische oorsprong en recreatie met elkaar in verbinding te brengen. Daarnaast is er aandacht voor enkele verkeerssituaties en om deze te verbeteren of nieuwe recreatieve routes te creëren.

Kaag

Het behoud van het karakter van met name het lint langs de Julianalaan en het open landschap is een belangrijk speerpunt. Daarnaast wordt er ingezet op het behoud van de recreatieve faciliteiten op het eiland. Uitbereiding van het aantal bestaande evenementen is niet gewenst.

Nieuwe Wetering

Enkele kleinschalige woningbouwplannen zullen zorgen voor herontwikkeling van voormalige functies en voor verdichting van de bestaande linten. Het behoud van het huidige karakter en ook de buffer tussen de woningen en A4/HSL zijn belangrijk voor deze dorpskern.

Rijnsaterwoude

Potentiële revitalisatie en/of herontwikkeling van de verschillende jachthavens wordt toegejuicht. De Herenweg is gereconstrueerd en we zetten ons in om sluipverkeer zoveel mogelijk tegen te gaan.

Bilderdam

Er moet aandacht zijn voor recreatief verbinden met omliggende gemeenten. Het is wenselijk de laatste (agrarische) bedrijfspercelen ter hoogte van Bilderdam te saneren om zo het woonlint te versterken. Het behoud van dit kenmerkende karakter staat voorop.

Heeft u ideeën?

Graag horen we uw ideeën over dit onderwerp; reageren kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar omgevingsvisie@kaagenbraassem.nl.

Inzageperiode en zienswijze

De Omgevingsvisie en de daarbij behorende stukken lagen van donderdag 21 mei 2020 t/m dinsdag 7 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage.  Tijdens de termijn van de terinzagelegging kon eenieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem.