Planning Omgevingsvisie

Wat is de planning voor het maken de Omgevingsvisie?

De nieuwe Omgevingswet verplicht gemeenten om een visie te maken voor de toekomst van de gemeente. Dit is de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen.

Op de raadsavond van 20 februari 2019 is een eerste Informatiesessie Omgevingswet gehouden. Deze startbijeenkomst was vooral informatief en gericht op het plan van aanpak dat gevolgd wordt. Om helder te maken wat de stand van zaken in onze gemeente is, heeft de gemeente vervolgens feiten en cijfers van de gemeente opgehaald. Tijdens de raadsavond van 17 juni 2019 presenteerden we de meest opvallende cijfers en gegevens uit de analyse. Vervolgens zijn de opgaven in groepjes besproken. Deze informatie is verder uitgewerkt en besproken tijdens de raadsavond op 23 september 2019. Wij willen de omgevingsvisie klaar hebben voordat de Omgevingswet in werking treedt en deze in eind 2020 door de raad vast laten stellen. Hiervoor is een Ontwerp-Omgevingsvisie opgesteld.

Inzageperiode en zienswijze

De Omgevingsvisie en de daarbij behorende stukken lagen van donderdag 21 mei 2020 t/m dinsdag 7 julii 2020 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kon eenieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

Ontwerp Omgevingsvisie >

Doorlopend proces

De komende maanden loopt het participatietraject en gaan we met de inwoners in gesprek over de opgaven. De participatie beperkt zich niet alleen tot het opstellen van de Omgevingsvisie, maar is een doorlopend proces. Steeds opnieuw zal gekeken worden wat de rol van de gemeente en de inwoners is en waar de regie ligt. Want uiteindelijk ligt de sleutel in het samen werken naar doelen en oplossingen. De eerste resultaten uit het participatietraject zijn weer gegeven in een video. Ook wordt er in de video een uitleg gegeven over de omgevingsvisie en wat er wellicht voor u of uw initiatief gaat veranderen. Bekijk de video op Youtube

Omgevingsplan

De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen.