Samen tegen eenzaamheid

Het merendeel van de inwoners uit Kaag en Braassem ervaart een goede gezondheid. We zien echter wel een toename van ontwikkelingen zoals eenzaamheid. 10% van de volwassenen voelt zich ernstig eenzaam. Ook jongeren voelen zich geregeld eenzaam en circa 50% van onze inwoners heeft een matig tot hoog risico op angst of depressieve klachten.

Sociaal netwerk

Door de toename van eenzaamheid hebben we in de omgevingsvisie de volgende doelstelling opgenomen: Inwoners hebben een voldoende sociaal netwerk, waar ze - waar nodig – op terug kunnen vallen. We zetten ons in om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.

Gezondheid

Eenzaamheid is een doel onder ‘het bevorderen en beschermen van de gezondheid van onze inwoners’. In de omgevingsvisie ligt het accent, als we het hebben over gezondheid, veel meer op de veerkracht van onze inwoners om om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven (positieve gezondheid). Het gaat hierbij onder andere om regie op het eigen leven, kwaliteit van leven en het kunnen meedoen in de samenleving. Ook kan gezondheid worden beïnvloed door de omgeving, zoals de leefomgeving of voorzieningen, om elkaar te ontmoeten bijvoorbeeld. Als gemeente zetten we ons daarom in om gezondheid in alle keuzes die wij maken als belang mee te nemen.

Ontwerp Omgevingsvisie >

De doelstelling over het voorkomen of verminderen van eenzaamheid kunt u lezen in hoofdstuk ‘Sociaal Kaag en Braassem’ van de omgevingsvisie, vanaf bladzijde 51.

Dit zijn een aantal andere thema’s die in de omgevingsvisie zijn opgenomen en u wellicht interessant vindt:

  • Wonen in Kaag en Braassem, hoofdstuk 4, vanaf bladzijde 33;
  • Gezonde economische ontwikkeling in Kaag en Braassem, hoofdstuk 5, vanaf bladzijde 43;
  • Veilig Kaag en Braassem, hoofdstuk 8, vanaf bladzijde 65.

Heeft u ideeën?

Graag horen we uw ideeën over dit onderwerp; reageren kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar omgevingsvisie@kaagenbraassem.nl.

Inzageperiode en zienswijze

De Omgevingsvisie en de daarbij behorende stukken lagen van donderdag 21 mei 2020 t/m dinsdag 7 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kon eenieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem.