Wat is de Omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente zich verder kan ontwikkelen.

De Omgevingswet vraagt elke gemeente samen met inwoners een omgevingsvisie op te stellen: een visie over de toekomst van de gemeente Kaag en Braassem waarin de opgaven en ambities van de fysieke en sociale leefomgeving zijn vastgelegd. De omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie.

Veel onderwerpen

De Omgevingsvisie gaat over veel onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:

  • Natuur (denk aan water, dieren, bomen, biodiversiteit)
  • Recreatie
  • Onderwijs
  • Mobiliteit
  • Gezondheid (denk aan ouderenzorg, preventie, eenzaamheid, welzijn)
  • Wonen
  • Landbouw
  • Economie
  • Duurzaamheid

Ontwerp omgevingsvisie

Wij willen de omgevingsvisie klaar hebben voordat de Omgevingswet in werking treedt en deze in september 2020 door de raad vast laten stellen. Hiervoor is een Ontwerp-Omgevingsvisie opgesteld.

Inzageperiode en zienswijze

De Omgevingsvisie en de daarbij behorende stukken lagen van donderdag 21 mei 2020 t/m dinsdag 7 julii 2020 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kon eenieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

Ontwerp Omgevingsvisie >

Doorlopend proces

De komende maanden loopt het participatietraject en gaan we met de inwoners in gesprek over de opgaven. De participatie beperkt zich niet alleen tot het opstellen van de Omgevingsvisie, maar is een doorlopend proces. Steeds opnieuw zal gekeken worden wat de rol van de gemeente en de inwoners is en waar de regie ligt. Want uiteindelijk ligt de sleutel in het samen werken naar doelen en oplossingen. De eerste resultaten uit het participatietraject zijn weer gegeven in een video. Ook wordt er in deze video een uitleg gegeven over de omgevingsvisie en wat er wellicht voor u of uw initiatief gaat veranderen.

Omgevingsplan

De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen.