Windturbines

Om in de toekomst alle energie die we zelf verbruiken, duurzaam, veilig en betaalbaar op te wekken, zullen er dingen gaan veranderen. Niet alleen in onze huizen, bedrijven en op onze boerderijen maar op den duur mogelijk ook in het landschap. Uit het inwonerspanel Kaag en Braassem Spreekt blijkt dat 84% van de respondenten vindt dat we aan de slag moeten met het thema duurzaamheid.

Lokaal energie opwekken

Het is verstandig om verder te kijken naar een toekomst waarin we al onze energie zelf, lokaal en duurzaam opwekken. In het gesprek met elkaar over die leefbare toekomst, gaan we het hebben over grootschalige opwek van energie. Wellicht via zonneweiden of windturbines. Zie ook dit filmpje over duurzaamheid  https://www.youtube.com/watch?v=BLzb4wpdW-s.

Dit kan alleen als we toestemming van de provincie Zuid-Holland krijgen. Komt die er niet, zoals nu gedeeltelijk het geval is, dan zijn de opties voor grootschalige opwek zeer beperkt en is de doelstelling een energieneutraal Kaag en Braassem niet langer realistisch.

Als gemeente geven wij voorkeur aan het opwekken van energie door middel van wind. Een windturbine is namelijk, op basis van de hoeveelheid ruimte die er nodig is, efficiënter dan een zonneweide. In de omgevingsvisie worden verder concrete voorbeelden voor de mogelijkheden van windturbines beschreven. Zo zien wij windturbines het liefst op plekken waar het landschap al is aangetast en waar dit ruimtelijk inpasbaar is, zoals langs de hoofdinfrastructuur binnen onze gemeente. De agrarische sector speelt bij deze opgave ook een belangrijke rol. Verder staan we , wanneer we de ruimte krijgen van de provincie, niet negatief tegenover  lokale initiatieven die plannen hebben voor bijvoorbeeld een eigen dorpsmolen zoals die er al veel zijn in Nederland. Tot slot vinden wij het belangrijk dat de gemeenschap deelt in de opbrengsten van een windmolen.

Ontwerp Omgevingsvisie >

De uitdagingen en doelstellingen met betrekking tot het opwekken van duurzame energie kunt u lezen vanaf bladzijde 15 van de omgevingsvisie, in het hoofdstuk ‘Energie & grondstoffen in Kaag en Braassem’.

Dit zijn een aantal andere thema’s die in de omgevingsvisie zijn opgenomen en u wellicht interessant vindt:

  • Natuur, water en lucht in Kaag en Braassem, hoofdstuk 3, vanaf bladzijde 23;
  • Wonen in Kaag en Braassem, hoofdstuk 4, vanaf bladzijde 33;
  • Mobiliteit in Kaag en Braassem, hoofdstuk 7, vanaf bladzijde 59.

Heeft u ideeën?

Graag horen we uw idee over dit onderwerp; reageren kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar omgevingsvisie@kaagenbraassem.nl.

Inzageperiode en zienswijze

De Omgevingsvisie en de daarbij behorende stukken lagen van donderdag 21 mei 2020 t/m dinsdag 7 juli 2020 gedurende zes weken  ter inzage. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kon eenieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem.