Algemeen | Werkzaamheden provincie

Actuele wegwerkzaamheden landelijke wegen

Op de landelijke website vananaarbeter.nl staat een overzicht van groot onderhoud aan het wegennet in Nederland en over de verwachte verkeershinder op die wegen.

Provinciale wegen

Ook door de provincie Zuid-Holland wordt er aan de weg gewerkt. Informatie hierover vindt u op de website van de provincie.

Werkzaamheden Doesmolenbrug, Hoogmade

De provincie voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Doesmolenbrug in de N446 bij Hoogmade. Om die reden dient de weg, ter hoogte van de Doesbrug, afgesloten te worden voor alle verkeer. Het betreft nachtafsluitingen tussen 22:00 en 06:00 op:

  • 11 op 12 maart
  • 18 op 19 maart
  • 19 op 20 maart
  • 20 op 21 maart

Daarnaast is er een weekendafsluiting op:

  • 29 maart van 22:00 t/m 1 april 05:00

Fietsverkeer wordt omgeleid via Hoogmade en het autoverkeer via de A4 en N207.

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/vaarwegen/vaarwegen/vaarwegen/vaarweg-leiden/groot-onderhoud/

Werkzaamheden A4 Burgerveen-N14

Zowel voor bedrijven als inwoners is het heel belangrijk dat de Randstad goed bereikbaar blijft. Eén van de knelpunten in het wegennet is de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert daarom een MIRT-Verkenning uit op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het ministerie onderzoekt onder andere hoe een extra rijstrook op dit traject vorm gegeven moet worden. Het doel: zorgen dat de Randstad goed bereikbaar blijft. Ook voor inwoners van Kaag en Braassem is deze ontwikkeling van belang.

Meer weten over deze ontwikkelingen? Kijk dan op www.a4burgerveen-n14.nl/. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Wilt u actief meedenken met de verkenning, dan kunt u uw vraag of opmerking op de kaart zetten of deelnemen aan werksessies.

Werk aan sloten, dijken en kades

In de gemeente Kaag en Braassem werkt het Hoogheemraadschap van Rijnland bij verschillende polders aan het verbeteren van dijken en kades. Ook baggert het Hoogheemraadschap van Rijnland diverse watergangen in Kaag en Braassem. Meer informatie

Werkzaamheden 380 kV; energie in de toekomst

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. Een deel van dit elektriciteitsnetwerk is de verbinding tussen Vijfhuizen en Bleiswijk. Deze zogenoemde Randstad Noordring loopt door de gemeente Kaag en Braassem.

Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. Met Randstad 380 kV ontstaan (net als op meer plaatsen in Nederland) ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid.

Kijk voor actuele informatie op de website van Randstad 380Kv Noordring. U kunt zich aanmelden voor nieuwsbrieven over Randstad 380 Kv Noordringof volg het nieuws op de Facebookpagina Randstad Noordring .